การเรียนการสอนบนอินเตอร์เนต

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านของสถานที่และเวลา

                     e-Learning การเรียนการสอนบนอินเตอร์เนต  การเรียนการสอนในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่การเรียนแบบ e-Learning เป็นการเรียนที่อาศัยเทคโนโลยี  อินเตอร์เนตเป็นสื่อในการติดต่อระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ได้  โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านของสถานที่และเวลา  ซึ่งองค์ประกอบของการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น  จะต้องประกอบด้วย ซอฟต์แวร์บริหารจัดการการเกิดการเรียนรู้ (LMS)  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ที่จะใช้เป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนการสอน  เนื้อหาวิชาที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอล  (Digital Content)  สามารถส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้  ไม่ว่าจะเป็น  Intranet  Extranet  และ  Internet

                    e-Learning คืออะไร  คำว่า  e-Learning โดยทั่วๆไปจะครอบคลุมความหมายที่กว้างมาก  กล่าวคือ  จะหมายถึงการเรียนในลักษณะใดก็ได้  ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์  เครือข่ายอินเตอร์เนต  อินทราเน็ต  เอ็กซตราเนต  หรือทางสัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได้  ซึ่งเนื้อหาสารสนเทศ อาจอยู่ในรูปแบบการเรียนที่เราคุ้นเคยกันมาพอสมควร  เช่น  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction)  การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction)  การเรียนออนไลน์ (On-line Learning ) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม  หรืออาจอยู่ในลักษณะที่ยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายนัก  เช่น  การเรียนจากวิดีทัศน์ตามอัธยาศัย (Video On-Demand) เป็นต้น  อย่างไรก็ดี  ในปัจจุบัน  คนส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึง  e-Learning จะหมายเฉพาะถึงการเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศ  ซึ่งออกแบบมาสำหรับการสอนหรือการอบรม  ซึ่งใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology)  ในการถ่ายทอดเนื้อหาและเทคโนโลยีระบบการจัดการคอร์ส (Course Management System)  ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ  โดยผู้เรียนที่เรียนจาก e-Learning  นี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ และ/หรือจากแผ่นซีดี-รอม ก็ได้  นอกจากนี้เนื้อหาสารสนเทศของ e-Learning สามารถนำเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมิเดีย (Multimedia Tevhnology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology)  ความจริงมี่คำที่ใช้ใกล้เคียงกันอยู่หลายคำ  เช่น  Distance Learning (การเรียนทางไกล)  Computer based training (การฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หรือเรียกย่อๆว่า CBT )  online learning (การเรียนทางอินเตอร์เนต หรือการเรียนการสอนออนไลน์)และยังมีคำอื่นๆอีกหลายคำ  ดังนั้น  ความหมายของ e-Learning ว่าเป็นรูปแบบของการเรียนรู้โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการถ่ายทอดหรือสนับสนุน  หรือการปฏิสัมพันธ์ (ในไม่ช้านี้อาจไม่ใช้คอมพิวเตอร์แล้ว)  เครือข่ายดังกล่าวอาจจะเป็น Internet หรือ LAN (การเชื่อมต่อภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย)หรือแม้กระทั่ง WAN (การเชื่อมต่อในวงกว้างขึ้นเช่นในองค์กร หรือในบริษัท)

                       เมื่อเข้าใจความหมาย  และการทำงานของการเรียนออนไลน์ e-Learning  แล้ว  ลองไปดูรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์  e-Learning  กันที่  http://chanmedia.bkk2ict.net/e-learning  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  ภาษาอังกฤษ  ป.6 และ ป.4 ครูสิริพร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

LMS หรือ

เขียนเมื่อ 

LMS หรือ ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนมีมาก ที่เป็น open source ที่มีคนใช้มากอันหนึ่งคือ ระบบของ MOODLE ครับ