ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2553 ผู้เขียนได้เข้าร่วมการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ของวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ผู้เขียนเข้ารับการอบรมฯ แบบเข้ม ไปเมื่อเดือน เมษายน ปีที่แล้ว ดังรายละเอียดในบันทึกที่ 25. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) นั้น

      การปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมือง จ.เลย โดยมีกิจกรรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ใน 2 วัน ดังนี้
     วันที่ 23 มกราคม 2553
     - กิจกรรมในช่วงเช้า คือ การชี้แจงรายละเอียดการตรวจขั้นที่ 5, การแบ่งกลุ่ม ซักซ้อม เตรียมการตรวจขั้นที่ 5 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ 3 รายการ คือ 1) การสาธิตการประชุมกองลูกเสือ 2) การสาธิตการประชุมนายหมู่ และ 3)การสวนสนาม จากนั้น รับการตรวจการสาธิตการประชุมกองลูกเสือ
     - กิจกรรมในช่วงบ่าย รับการตรวจการสาธิตการประชุมกองลูกเสือ (ต่อ) และรับการตรวจการสาธิตการประชุมนายหมู่
     - กิจกรรมช่วงค่ำ มีการเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้กำกับลูกเสือ ที่มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยอาหารโต๊ะจีนชุดใหญ่ 
     วันที่ 24 มกราคม 2553
     - กิจกรรมในช่วงเช้า รับการตรวจการสวนสนาม, จัดขบวนสวนสนาม, เครื่องแบบ, ระเบียบวินัย (การทำความเคารพ,การถือป้าย,ถือธง), การสั่งแถว, การเดินสวนสนาม
     - กิจกรรมในช่วงบ่าย รับการตรวจสวนสนาม (ต่อ), และตรวจเอกสาร นัดหมายการส่งเอกสารการตรวจขั้นที่ 5 ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อรายงายไปยังสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติต่อไป

       ... การได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน (ปฏิบัติงานในกองลูกเสือตามประเภทที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง ไม่น้อยกว่า 4 เดือน ไม่เกิน 2 ปี และผ่านการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน มีสิทธิ์ใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์ ใช้ตัวอักษรย่อ W.B. แยกเป็น 4 ประเภท คือ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง C.W.B. ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.W.B. ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ SS.W.B. ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.W.B.
      ... เก็บภาพบรรยากาศบางส่วนของกิจกรรมการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน มาฝากไว้ด้วยคะ....