การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

หลักธรรมาภิบาล

        สถานศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐที่ดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงต้องบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคม  ที่ดี พ.ศ.  2546   ซึ่งมีหลักการสำคัญ  6 ประการ คือ

                                1.     หลักนิติธรรม  ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อนักเรียนและประชาชนเป็นสำคัญ 

                                2.     หลักคุณธรรม  ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างแก่สังคม  มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน  มีระเบียบวินัย  และประกอบอาชีพที่สุจริต 

                                3.     หลักความโปร่งใส  การทำงานทุกขั้นตอนต้องยึดหลักโปร่งใส  เพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  มีการปรับปรุงกลไกการทำงานร่วมกัน  ให้สามารถตรวจสอบ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย  สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก 

                                4.     หลักการมีส่วนร่วม มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย      เข้ามาและเสนอความเห็น ในการตัดสินใจ ปัญหาสำคัญการบริหารและการจัดการศึกษา

                                5.     หลักความรับผิดชอบ  มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น  สำนึกและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา การใส่ใจ  และการกระตือรือร้น  ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

                                6.     หลักความคุ้มค่า  มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และเกิดประโยชน์สูงสุด  ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

การบริหารงานโดยมุ่งไปที่วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  นำพาสถานศึกษาให้บรรลุตามภารกิจ บรรลุตามจุดประสงค์ ทำให้วิสัยทัศน์เป็นรูปธรรมขึ้นมาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการนำเอาหลักธรรมาภิบาลมาสู่การบริหาร  จึงเป็นการนำสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่แท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการ การศึกษา นวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#หลักธรรมาภิบาล#โรงเรียนวัดโคกทราง#นพดลย์ เพชระ#การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

หมายเลขบันทึก: 333381, เขียน: 02 Feb 2010 @ 20:55 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 11:27 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)