KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 80. การเปลี่ยนแปลงระดับรากฐาน

• การเปลี่ยนแปลงระดับรากฐาน (Transformation) เป็นทั้งเหตุและผลของการทำ KM
• บุคคลเปลี่ยนเป็นคนใหม่   องค์กรเปลี่ยนเป็นองค์กรใหม่   เปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม พฤติกรรม จิตวิญญาณ และวิธีคิด
• ทำ KM อย่างต่อเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อย จนถึงจุดหนึ่ง (tipping point) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐาน (total change)
• จากเห็นแก่ตัว เป็นเห็นแก่ส่วนรวม
• จากปิดบังความรู้ เป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
• จากมองแยกส่วน เป็นมองเห็น “ความเป็นทั้งหมด” (whole)   เห็นความเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว   
• จากควบคุมสั่งการ เป็นเอื้ออำนาจ
• จากทำงานแยกส่วน แยกหน่วยงาน   เป็นทำงานร่วมมือ รวมพลัง   ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
• จากเคารพแต่ความรู้เชิงทฤษฎี   เป็นให้คุณค่าความรู้ในคน (tacit knowledge) ด้วย 
• จากการมองความรู้เป็นก้อนๆ เป็นชิ้นๆ   เป็นมองความรู้เป็นกระบวนการ  เห็นความรู้ที่แฝงอยู่ในความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ

วิจารณ์ พานิช
๓ เมย. ๔๙
ปรับปรุง ๓๐ พค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)