บทคัดย่อ

  เนื่องจากเสื่อเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีชื่อเสียงประเภทหนึ่งในอำเอห้วยแถลง กลุ่มข้าพเจ้าจึงปรึกษากัน และเลือกที่จะทำโครงงานเกี่ยวกับการทอเสื่อซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้รักษาวิถีชาวบ้านไว้สืบเนื่องไป

   กลุ่มของข้าพเจ้าจึงช่วยกันศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการทอเสื่อซึ่งกล่มข้าพเจ้าได้ค้นข้อมูลจาก        หมู่บ้านหนองพลอง ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา และหมู่บ้านไทรงาม ตำบลเสาเดียว  อำเอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นอำเภอใกล้เคียง กับอำเภอห้วยแถลง เพื่อเปรียบเทียบวิธีการทอเสื่อ (ในภาคอีสานจะเรียกการทอว่า"ต่ำ" และเรียกเสื่อว่า "สาด" ) จึงเกิดเป็นโครงงานเรื่อง ต่ำเสื่อ...ทอสาด