ชื่อ  โครงงาน   "ต่ำเสื่อ  ทอสาด"

 

ชื่อผู้ทำโครงาน 

1.นางสาวจุรีรัตน์   เศรษฐี          ชั้น ม.4/2  เลขที่  23

2.นางสาวรัชนีกร  ทองภูบาล         ชั้ ม. 4/2  เลที่ 29

3.นางสาวนารีนาฎ  ผาดไธสง    ชั้น ม.4/2  เลขที่ 45

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

  อาจารย์ ศิริพร   วีระชัยรัตนา

 

ความสำคัญ

             เพื่อต้องการที่จะรักษาวีธีการทอเสื่อไว้ ไม่ให้หมดไป เพราะปัจจุบันจะเห็ยว่า เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักการทอเสื่อมากนัก ส่วนมากจะมีแต่ผู้สูงวัยเท่านั้นที่รู้จักวิธีการทอเสื่อ

       ในฐานะที่กลุ่มของข้าพเจ้าเป็นเยาวชนคนไทย กลุ่มของข้าพเจ้าต้องการที่อนุรักษ์เกี่ยวกับวิธีการทอเสื่อ เพื่อที่จะสืบทอดไว้ให้เยาวงชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป

       ในปัจจุบันเสือยังเป็นที่นิยมใช้กันอยู่มาก คนในภาดอีสานจะเรียก "เสื่อ" ว่า "สาด" และเรียกการทอว่า "ต่ำ" จึงเป็นที่มาของโครงงาน  "ต่ำเสื่อ...ทอสาด"