• ความเคยชินกับชุดความรู้ในการลดการแข่งขันของไม้ยืนต้นกับพืชเกษตร ที่ต้องเอาต้นไม้ออกจากแปลงเกษตรและยังไม่มีการพิสูจน์เพื่อหักล้างความเคยชินดังกล่าว
  • การทำคันนาใหญ่ จะทำให้รู้สึกว่าเสียพื้นที่นา แม้จะผลิตพืชอื่นได้อีก ก็อาจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของเจ้าของที่ดิน และความเหมาะสมของการใช้ที่ดิน ทั้งในเชิงลักษณะที่ดินและที่ตั้งของที่ดิน
  • ไม่เหมาะกับคันนาที่ยาวไปตามแนวเหนือ-ใต้ ที่อาจบังร่มข้าวมากเกินไป
  • อาจต้องขุดร่องหรือกวาดดินหน้าเพื่อหาดินมาทำคันนา และกันผลกระทบของรากไม้ต่อข้าว ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงในพื้นที่ดังกล่าว
  • ความขัดแย้งกับแปลงนาข้างเคียงที่อยู่ในด้านตะวันออก-ตะวันตก หรือแม้กระทั่งแปลง เหนือ-ใต้ ที่ไม่แน่ใจทั้งด้านรากและใบของต้นไม้ชนิดต่างๆ