เก็บบทคัดย่อ


ภาคนิพนธ์ เร่องความพึงพอใจในการปฏิบัตฺงานฯ

นายธงชัย อนุพงศ์สาคเรศ (2551) การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ภาคนิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ประธานกรรมการ  :  รองศาสตราจารย์เกริก  วยัคฆานนท์

กรรมการ  :                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวณี เรืองไชยศรี                   

 

บทคัดย่อ

 

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใน 8 ด้าน คือ ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน นโยบายของสหกรณ์ การบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความมั่นคงในการทำงาน และผลตอบแทนที่ได้รับ

            ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 40 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย (μ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

            ผลการศึกษาพบว่า

1.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 8 ด้าน คือ ด้านลักษณะของงาน ด้านนโยบายของสหกรณ์ ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านการบังคับบัญชา และด้านผลตอบแทนที่ได้รับ ตามลำดับ

2.  ข้อเสนอแนะด้านการให้สวัสดิการ การจัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานด้วยกัน  เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและเน้นความสำคัญด้านลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน

 

หมายเลขบันทึก: 328661เขียนเมื่อ 17 มกราคม 2010 07:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มิถุนายน 2012 15:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง