หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม

              The Principles of Educational Administration Based Upon

                                         Buddha-Dhamma

           หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายศึกษาอยู่ 2   กรณีคือ

 1. วิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักพุทธธรรมกับหลักการบริหารการศึกษาที่ครอบคลุมถึง 3 หลักการครองตน หลักการครองคน หลักการครองงาน

 2. เพื่อเสนอหลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม วิธีการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพัฒนาใช้เทคนิควิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์และเทคนิคเดลฟายผลการวิจัยพบว่าหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับหลักการบริหารการศึกษา มีจำนวน 21 หลักธรรมแยกตามหลักการครองตน การครองคน และการครองงาน ได้ดังนี้

       การครองตน สอดคล้องกับ 19หลักพุทธธรรม ได้แก่ กัลยาณมิตตตาโยนิโสมนสิการ ธรรมคุ้มครองโลก 2  ธรรมทำให้งาม 2 ธรรมมีอุปการะมาก 2 กุศลมูล 3สันโดษ 3 สุจริต 3 อธิปไตย 3 ฆราวาสธรรม 4พรหมวิหาร 4 สังคหะวัตถุ 4 อธิษฐานธรรม 4เบญจธรรม พละ 5 กัลยาณมิตรธรรม 7สัปปุริสธรรม 7 อริยทรัพย์ 7 และ ทศพิธราชธรรม

       การครองคน สอดคล้องกับ 15 หลักพุทธธรรมได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมคุ้มครองโลก 2 ธรรมทำให้งาม 2 กุศลมูล 3 สุจริต3 อธิปไตย 3 ฆราวาสธรรม 4 พรหมวิหาร 4ทศพิธราชธรรม การครองงาน สอดคล้องกับ 10หลักพุทธธรรม ได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโส-มนสิการ ธรรมทำให้งาม 2 ธรรมมีอุปการะมาก 2สุจริต 3 อิทธิบาท 4 พละ 5 ฆราวาสธรรม 4สังคหะวัตถุ 4 และ สัปปุริสธรรม 7 นอกจากนี้ยังพบว่า มีจำนวน 7 หลักธรรมที่สอดคล้องกับ หลักการบริหารการศึกษาด้านการครองตน การครองคน

       การครองงานได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมทำให้งาม 2 สุจริต 3 ฆราวาสธรรม 4 สังคหะวัตถุ 4 และสัปปุริสธรรม 7

                                  วรภาส   ประสมสุข     นิพนธ์   กินาวงศ์

วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2549-มีนาคม 2550

  คำสำคัญ : หลักการบริหาร การบริหาร การศึกษาพุทธธรรม หลักพุทธธรรม การครองตน

การครองคน การครองงาน