สรุประเบียบงานสารบรรณ

นุชจรี
สรุประเบียบงานสารบรรณ

สรุประเบียบงานสารบรรณ

          เป็นบทสรุประเบียบงานสารบรรณ ซึ่งได้สรุปจากงานสารบรรณทั้งหมด โดยมีตัวอย่างเนื้อหาดังต่อไปนี้

1.ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526”

2.“ส่วนราชการตามระเบียบงานสารบรรณ”หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ และหมายความรวมถึงคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานใน เรื่องใดๆ

3.หนังสือราชการคือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการได้แก่

– หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ

– หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก

– หนังสือที่หน่วยงานอื่นได ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

– เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้น เพื่อเป็นหลักฐานในราชการ

- เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ

          เป็นบทความเกี่ยวกับเนื้อหาสรุปงานสารบรรณ ซึ่งได้สรุปเอาไว้เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจ โดยสามารถคลิกดาวน์โหลดข้อมูลได้ตามลิงค์ที่มีให้ข้างล่าง

ดาวน์โหลด สรุประเบียบงานสารบรรณ

White Diamond Earrings White Gold Diamond Heart Necklace White Gold Tennis Bracelet White Topaz Engagement Rings Wholesale Sterling Silver Chains Yellow Diamond Necklace 14k Gold Bangles 14k Gold Diamond Earrings 14k White Gold Diamond Earring 14k Yellow Gold Rings 18k Gold Hoop Earrings 3 Diamond Necklace 3 Stone Diamond Engagement Ring Alexandrite Diamond Ring Amethyst Diamond Rings Antique Diamond Bracelet Antique Diamond Jewellery Antique Diamond Watch Bezel Diamond Pendant Blue Opal Bracelet Bridal Pearl Necklace Bulova Wrist Watch Buy Diamond Earrings Champagne Diamond Jewelry Charm Bracelets Gold Cheap Airline Tickets To Cheap Diamond Necklaces Cheap Gold Necklaces Circle Diamond Earrings Circle Of Life Necklace Custom Diamond Pendants Diamond Ball Necklace Diamond Bow Necklace Diamond Chain Necklace Diamond Circle Necklaces Diamond Cut Hoop Earrings Diamond Drop Earring Diamond Engagement Ring Setting Diamond Gold Cross Diamond Gold Pendant Diamond Heart Locket Diamond Initial Necklaces Diamond Key Pendants Diamond Lariat Necklace Diamond Letter Necklace Diamond Letter Pendant Diamond Necklace Design Diamond Necklace Sets Diamond Pearl Necklace Diamond Pendant Designs

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวข้อสอบราชการความเห็น (2)

ครรชิต
IP: xxx.173.194.14
เขียนเมื่อ 

ขอบคณมาก

กฤษณะ
IP: xxx.49.54.24
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ