ชื่อเรื่อง             รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  รายวิชา ท 31202ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                เรื่อง พรรณไม้ที่สำคัญในสวนป่าชุมชนวัดท่าไชย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน            นางบุญลอย  สมบุญมี

โรงเรียน            โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

ปีที่รายงาน         ปีการศึกษา  2550

 

                                             บทคัดย่อ

        การสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอน  รายวิชา ท 31202 ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

        1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ท 31202 ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง พรรณไม้ที่สำคัญในสวนป่าชุมชนวัดท่าไชย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ปีการศึกษา 2550 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80

       2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง พรรณไม้ที่สำคัญในสวนป่าชุมชนวัดท่าไชย รายวิชา ท 31202 ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า สาระเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  ปีการศึกษา 2550 

       3)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ปีการศึกษา 2550  ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง พรรณไม้ที่สำคัญในสวนป่าชุมชนวัดท่าไชย โดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550  จำนวน  39 คน

                เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

       1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง พรรณไม้ที่สำคัญในสวนป่าชุมชนวัดท่าไชย  จำนวน  14 เล่ม 

       2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พรรณไม้ที่สำคัญในสวนป่าชุมชนวัดท่าไชย  จำนวน  40 ข้อ 

       3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน

                  ผลการศึกษาพบว่า

       1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง พรรณไม้ที่สำคัญในสวนป่าชุมชนวัดท่าไชย  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.87/83.97 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  80/80

       2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง พรรณไม้ที่สำคัญในสวนป่าชุมชนวัดท่าไชย  สูงกว่าก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

       3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง พรรณไม้ที่สำคัญในสวนป่าชุมชนวัดท่าไชย  ในระดับมากที่สุด