เรียนรู้จากการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ

  Contact

         คณะกรรมการนี้ประชุมกันปีละ 3 หน   วันที่ 31 พ.ค.49 เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ของปี 2549   เราพิจารณาประเด็น/บุคคลที่มีผลงานดีเด่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การพัฒนายา   เราพิจารณายา Praziquantel ซึ่งใช้รักษาโรคพยาธิใบไม้เลือดและพยาธิใบไม้ในตับ   เราตกลงกันว่าจะต้องหาตัวคนที่เอายานี้มาใช้ในคน (เดิมเป็นยาสัตว์)   และคนที่ทำให้ยานี้ราคาถูกลงจนคนเป็นโรคในประเทศยากจนเข้าถึงยานี้ได้
เราพิจารณายา Taxol สำหรับรักษาโรคมะเร็ง,  และพบว่าผู้ค้นพบตัวยานี้ 2 คน  คนหนึ่งถึงแก่กรรมแล้ว
2. การพัฒนารูปแบบการลดปัญหาโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง,  หลอดเลือดหัวใจตีบ,  โรคหลอดเลือดสมอง) โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือลีลาชีวิต
3. การค้นพบ Sodium - Glucose Co - transport และการใช้ผงเกลือแร่ (ORS) ในการรักษาโรคท้องร่วง
4. Rota Virus Vaccine ป้องกันโรคท้องร่วงในเด็ก
5. ความสมดุลในการให้รางวัลแก่ผลงานด้าน Discovery กับด้าน Implementation   ในเรื่องนี้เรามีข้อยุติดังนี้
   - ผลงานหลายชิ้นแยกยากว่าเป็นผลงานด้าน Discovery หรือ Implementation   ส่วนใหญ่มีส่วนผสมของทั้งสองด้าน
   - เกณฑ์ในการยอมรับผลงานด้าน Implementation ได้แก่
       (1) มีผลกระทบในหลายประเทศ
       (2) มีเอกสารรายงานที่แสดงผลการประเมินว่าได้ผลดีจริง
       (3) มีเอกสารรายงานที่แสดงผลการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์หรือวิชาการ

         การประชุมครั้งที่ 3 กำหนดวันที่ 26 ก.ค.49  เพื่อกลั่นกรองรายชื่อเสนอ IAC

วิจารณ์  พานิช
 31 พ.ค.49

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In KMI Thailand

Post ID: 32641, Created: , Updated, 2012-02-11 15:05:16+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #สาธารณสุข#สุขภาพ#รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ

Recent Posts 

Comments (0)