บทบาทผู้นําที่ดีตามแนวคิดทฤษฎีต้อง ประกอบด้วย บทบาทพื้นฐานสําคัญ 4 ประการ คือ (1) การกําหนดทิศทาง (Pathfinding) เป็นการกําหนดทิศทาง ขององค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ (2) การจัดการระบบการทํางาน (Alignment) (3) การมอบอํานาจ (Empowerment) เป็นการมอบหมายอํานาจ ความรับผิดชอบให้แก่บุคคลที่ เหมาะสม เพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (4) แบบอย่างการเป็นผู้นํา (Modeling) สําหรับภาวะผู้นําที่ดีตามหลักพุทธธรรม ผู้นําที่ดีจะต้องยึดหลัก “ธรรม” เช่น พรหม วิหาร 4 ธรรมาธิปไตย พละ 4 และสัปปุริสธรรม 7 เป็นต้น เป็นคุณธรรมสําคัญสําหรับการปฏิบัติ หน้าที่ของตน เพื่อให้สามารถดําเนินกิจการงานทุกอย่างให้บรรลุผลสําเร็จที่วางไว้และนําพา หมู่คณะและสังคมไปสู่ความสงบสุขและมั่นคงตลอดไป รูปแบบผู้นําที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เกิดจากการประยุกต์ของภาวะผู้นําตาม แนวคิดตะวันตกและหลักพุทธธรรม ย่อมประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ หลักการครองตน ครองคน และครองงาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้นําเกิดการพัฒนาตน การพัฒนาคน และการพัฒนาระบบงาน ให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ ทั้ง 2 ด้าน คือ (1) คุณภาพด้านความสามารถ เพื่อทําให้ผู้นําเกิดการ พัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงคุณภาพความเป็นผู้นํา คุณภาพบุคลากรในองค์กรและคุณภาพขององค์กรให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุค โลกาภิวัตน์อยู่เสมอ (2) คุณภาพด้านจิตใจ เพื่อทําให้เกิดการยกระดับจิตใจของผู้นําให้มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นหลัก เพื่อให้สามารถนําพาหมู่คณะ องค์กร และสังคม ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ที่ยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป