สาวท่าศาลา นำสิ่งที่ดี...สู่ชีวิต

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
Usernamesiriwan2553
สมาชิกเลขที่101871
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นางสิริวรรณ มณีโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม.12บิดา นายช่วง ขวัญสกุลวัฒน์ มารดา นางเตี้ยน ขวัญสกุลวัฒน์ มีน้องสาวแฝดน้อง คือนางสุชาดา ฤทธิโชติ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ และมีน้องชาย 1 คน คือนายชินกฤต ขวัญสกุลวิวัฒน์ อัยการจังหวัดตรัง

2.ประวัติครอบครัว
คู่สมรส นายสุภาส มณีโชติ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช สพม. 12 มีลูกสาว 1 คน คือ นางสาวขวัญมณี มณีโชติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครุศาสตรมหาบัณฑิต บริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว วิชาโท บริหารการศึกษา
อนุปริญญา คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช วิชาเอกวัฒนธรรมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดชลธาราม อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช
4.ประวัติการทำงาน
ปีพ.ศ. 2532 พนักงานธุรการ 2 (มัคคุเทศก์) ศูนย์วัฒนธรรม มอ. ปัตตานี
ปี พ.ศ. 2533 อาจารย์ 1 ร.ร.บ้านละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ปี พ.ศ. 2534 อาจารย์ 1 ร.ร.บ้านสือดัง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ปี พ.ศ. 2536 อาจารย์ 1 ร.ร.สตรีปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช สพท.นศ.3
ปี พ.ศ.2548 ครูชำนาญการ ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช สพม เขต 12

ปี 2557 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. 12

5.วิสัยทัศน์ในการทำงาน “บริการดี มีน้ำใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน”
6.หลักการแนวคิด/ทฤษฎี และเทคนิคในการปฏิบัติงาน ยึดหลักวงจร ของเดมมิ่ง โดยนำกระบวนการ PDCA มาใช้ และใช้หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม คือ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำ ร่วมประสาน”
7.หลักคุณธรรม จริยธรรมที่ยึดถือ ยึดหลักพรหมวิหาร 4
8.มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
8.1.บุคลิกภาพดี แต่งกายเหมาะสม ยิ้มแย้มแจ่มใส ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเมตตา ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ
8.2.ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยมีจิตวิทยากับผู้ร่วมงาน/นักเรียน/ผู้ปกครองและชุมชนโดยยึดหลักกัลยาณมิตร