ฟังเพลงหน้าที่ของเด็ก หรือเพลง เด็กเอ๋ยเด็กดี

Nina
เพลงหน้าที่ของเด็ก หรือเพลง เด็กเอ๋ยเด็กดี เป็นเพลงอมตะตลอดกาล
 • ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผู้เขียนมีเพลงหน้าที่ของเด็กมาฝากค่ะ เพลงนี้ร้องได้ขึ้นใจตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันและยังคงความอมตะตลอดกาล มาฟังเพลงกันนะค่ะ
 •  
 •   เนื้อเพลง หน้าที่ของเด็ก
  เด็กเอ๋ยเด็กดี
  ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
  เด็กเอ๋ยเด็กดี
  ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
  หนึ่ง นับถือศาสนา
  สอง รักษาธรรมเนียมมั่น
  สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
  สี่ วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
  ห้า ยึดมั่นกตัญญู
  หก เป็นผู้รู้รักการงาน
  เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ
  ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน
  แปด รู้จักออมประหยัด
  เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล
  น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ
  ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา
  สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์
  รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา
  เด็กสมัยชาติพัฒนา
  จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ
  เด็กเอ๋ยเด็กดี
  ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
  เด็กเอ๋ยเด็กดี
  ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
  (ซ้ำตั้งแต่ต้นอีกครั้ง)
 •  
 • ขอบคุณเพลงหน้าที่เด็กจากเวบไซท์www.4shared.comมากๆค่ะ
 • เพลง หน้าที่ของเด็ก หรือเรียกกันติดปากว่าเพลง เด็กเอ๋ยเด็กดี เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเตือนใจเด็กและเยาวชน เพื่อให้ระลึกถึงสิ่งที่ตนควรทำ ประพันธ์เนื้อร้องโดย ชอุ่ม ปัญจพรรค์ และทำนองโดย เอื้อ สุนทรสนาน เพลงนี้มักเปิดในช่วงวันเด็กแห่งชาติ
 • จุดกำเนิดของเพลง "หน้าที่ของเด็ก"สำหรับเพลง "หน้าที่ของเด็ก" หรือเพลง "เด็กเอ๋ยเด็กดี" นี้ ประพันธ์คำร้องโดย ครูชอุ่ม ปัญจพรรค์ นักเขียนนวนิยายชื่อดังคนหนึ่งของไทย ซึ่งท่านเป็นพี่สาวของครูอาจินต์ ปัญจพรรค์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2534
 • ครูชอุ่ม ได้เล่าถึงที่มาของเพลง "หน้าที่ของเด็ก" ว่า ในอดีต เมื่อ ปี พ.ศ. 2498 ทางสหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยหน้าที่ของเด็ก โดยนาย วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ได้เชิญชวนให้ทุกประเทศทั่วโลกร่วมจัดงานวันเด็ก เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ รัฐบาลไทย ซึ่งมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศ ทั้งในระบบโรงเรียนและ นอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ และ ศาสนาครูชอุ่ม ปัญจพรรค์ ซึ่งท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติคนหนึ่ง ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้นำเนื้อหาดังกล่าว มาแต่งเป็นกลอนให้คล้องจองกัน และขอให้ครูเอื้อ สุนทรสนานแต่งทำนองให้ จากนั้น ก็ได้มีการนำเพลงนี้ ไปเปิดทางสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ ในวันเด็กแห่งชาติทุกปี จนถึงทุกวันนี้
 • ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://faifilm.ob.tc/-View.php?N=17
 • หนังสือวันเด็กแห่งชาติ  เล่มแรก  ปี 2502
 • ประเทศไทยได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา โดยได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบจัดงาน (ตามที่ปรากฏในคำนำ ของหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2538) และได้ริเริ่มจัดพิมพ์หนังสือวันเด็กแห่งชาติ  ฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ. 2502 (ตามที่ปรากฏในคำนำ ของหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2508)  
 • คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2502  ซึ่งมี นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2502  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์ หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ไว้ในคำนำ ว่า   คณะกรรมการจัดงานฯ  เห็นสมควรให้จัดพิมพ์เอกสารขึ้นเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้รู้แนว ทางในการอบรมเด็ก  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน  ส่วนใหญ่ คือ คณะเจ้าหน้าที่แผนกสุขวิทยาจิต  โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  ซึ่งมีเจตนาจะให้ผู้ใหญ่เข้าใจถึงธรรมชาติของเด็ก แล้วส่งเสริมให้เจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า  หากเด็กมีความบกพร่อง  ก็ควรจะได้รับการแก้ไขเสียแต่เยาว์วัย  ดีกว่าจะปล่อยไว้ให้เป็นจุดอ่อนในบุคลิกลักษณะจนเป็นผู้ใหญ่ แก้ไขไม่ได้ และเป็นเหตุให้เกิดโรคจิต โรคประสาทต่อไป  พฤติกรรมของเด็กเป็นผลต่อเนื่องมาแต่การอบรมเลี้ยงดูของผู้ใหญ่ทั้งสิ้น  ฉะนั้น การป้องกัน แก้ไขปัญหาในเด็กจึงขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่โดยสิ้นเชิง คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2502  มีความเชื่อมั่นว่า  เอกสารนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใหญ่ในการดูแลอบรมเด็ก  รวมทั้งผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ โดยทั่ว ๆ ไป ด้วย เป็นอันมาก
 • มีเรื่องที่น่าสนใจ รวม 10 เรื่อง  ดังนี้
  1.       คำแนะนำเกี่ยวกับการระวังอนามัยของเด็ก
  2.      บริการแก้ไขปัญหาจิตใจเด็ก
  3.      พ่อแม่กับการพาเด็กมาสถานแนะนำปัญหาเด็ก
  4.      เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทดสอบปัญญา
  5.      ธรรมชาติของเด็กกับการเลี้ยงดู
  6.      สิ่งแวดล้อมในครอบครัวกับการอบรมเด็ก
  7.      บทสนทนาระหว่างมารดากับแพทย์ในสถานแนะนำปัญหาเด็ก
  8.      เด็กเรียนไม่ดี
  9.      การศึกษาและสุขภาพจิต
  10.   ของฝากท่านผู้ปกครองในยามโรงเรียนปิดเทอม  
 • นับว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจ  ที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดพิมพ์เผยแพร่
 • หนังสือ “เด็กของเรา” 
 • คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช 2502  จัดพิมพ์เผยแพร่
  หนังสือปกอ่อน  หนา 95 หน้า 
  พิมพ์ที่ โรงพิมพ์คุรุสภา  1  กันยายน 2502
  ราคาเล่มละ 1 บาท
 • หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ในปีต่อ ๆ มา นับแต่นั้นมา  คณะกรรมการจัดงานวันเด็ก ในปีต่อ ๆ มา ก็ได้จัดพิมพ์หนังสือวันเด็ก เป็นประจำทุกปี  จนถึงปัจจุบันนี้ 
 •  ขอบคุณภาพสวยๆจากเวบไซท์http://img160.imageshack.us/i/kidsaroundtheworlday9.jpg/
 • เด็กเป็นรากฐานของประเทศ เราต้องร่วมการพัฒนา เพื่อความมั่นคงของประเทศในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษ

คำสำคัญ (Tags)#เพลงหน้าที่ของเด็ก2553

หมายเลขบันทึก: 325300, เขียน: 05 Jan 2010 @ 23:08 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:11 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
 •                        คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2553   คือ
 •                        "คิดสร้างสรรค์   ขยันใฝ่รู้    เชิดชูคุณธรรม"
 •          
เขียนเมื่อ 
 • วันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช2553 นี้ อยากเห็นเด็กไทยทุกคนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งมีความพอเพียงและเพียงพอกับการใช้ชีวิตค่ะ
 • สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติค่ะ...
 •                     
 •             ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาฟังเพลงนะค่ะ สุข สมหวังทุกประการค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดึครับ

 • มาอ่านบทความดีๆ ครับ
 • นึกถึงเพลงนี้ทีไร นึกถึงตอนที่ผมยังเป็นเด็กครับ
 • เด็กจะดี อยู่ที่ตัวเด็กและสังคมต้องเอื้อ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีใ้ห้เด็กครับ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณณัฐวรรธน์ค่ะ ดีใจนะค่ะที่มาทักทาย รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

mj802
IP: xxx.90.10.46
เขียนเมื่อ 

ของเราเอง (mj802)

http://www.4shared.com/folder/7jcxCPLw/_online.html

เพลงหน้าที่เด็ก (mp3)

http://www.4shared.com/audio/oA6uaXhj/____.html

http://www.4shared.com/audio/AKlsPZyZ/_-__.html

เนื้อเพลงหน้าที่เด็ก

http://www.4shared.com/document/xnvSD-uG/_online.html