ศึกษาภาพรังสีทรวงอก


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของภาพรังสีทรวงอก

เรื่อง  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพของภาพรังสีทรวงอก

Factors correlated to chest   radiation image quality

นาง ขนิษฐา  ชูชาวนา

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

นางธนาพร ทองเกิด   

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

 

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์  ( Analytical research )มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอายุผู้ป่วย เพศ ข้อบ่งชี้ของแพทย์ในการส่งมาถ่ายภาพรังสีทรวงอก การวินิจฉัยโรคของแพทย์ การจัดท่า และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของนักรังสีการแพทย์ กับคุณภาพของภาพถ่ายรังสีทรวงอก โดยแบ่งภาพถ่ายรังสีทรวงอกออกเป็นสองกลุ่มคือ         1) ภาพถ่ายรังสีทรวงอกที่ได้คะแนนการประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์ 10 ข้อ และ 2) ภาพถ่ายรังสีทรวงอกที่ได้คะแนนการประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์ไม่ครบ 10 ข้อ โดยทำการศึกษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ. สระแก้ว กลุ่มตัวอย่างได้แก่ภาพถ่ายรังสีทรวงอกของผู้ป่วย  ที่มารับบริการถ่ายภาพรังสีทรวงอก ระหว่างวันที่ 1  มกราคม 2551 ถึง  31 ธันวาคม  2551 สุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบง่ายได้ภาพถ่ายรังสีทรวงอกของผู้ป่วยจำนวน 1,087  ราย มาทำการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน ด้าน Positioning criteria และ Image Quality 10 ข้อ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่และร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน บรรยายลักษณะกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรอื่นๆ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุผู้ป่วย เพศ ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ในการส่งมาถ่ายภาพรังสีทรวงอก การวินิจฉัยโรคของแพทย์ การจัดท่า และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของนักรังสีการแพทย์กับคุณภาพของภาพถ่ายรังสีทรวงอก โดยใช้สถิติ Multiple logistic regression

                ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

                ภาพรังสีทรวงอกของผู้มารับบริการที่กลุ่มงานรังสีวิทยา ปี 2551 เป็นภาพถ่ายรังสีทรวงอกของเพศชายและหญิงใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่เป็นภาพถ่ายรังสีทรวงอกของวัยผู้ใหญ่ (ร้อยละ58.7) ข้อบ่งชี้ของแพทย์ในการส่งผู้ป่วยเพื่อถ่ายภาพรังสีทรวงอกส่วนใหญ่ร้อยละ 22.8 ไม่ระบุข้อบ่งชี้  และ รองลงมาคือการตรวจสุขภาพ (ร้อยละ 14.6)  และมีข้อบ่งชี้เพื่อเตรียมผ่าตัดและวัณโรคใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 9.8 และร้อยละ 9.5 ตามลำดับ และ นักรังสีการแพทย์ที่ให้บริการส่วนใหญ่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 78.3) การจัดท่าที่ใช้ถ่ายภาพรังสีทรวงอกส่วนใหญ่เป็นท่านั่งหรือยืน (ร้อยละ 86.6)  และภาพถ่ายรังสีทรวงอกส่วนใหญ่ได้คะแนนการประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์ไม่ครบ 10 ข้อ ร้อยละ 63.6 

                เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์   พบว่าปัจจัยที่มีความมีความสัมพันธ์ กับภาพถ่ายรังสีทรวงอกที่ได้คะแนนประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์ไม่ครบ 10 ข้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติตามลำดับความสำคัญ  ได้แก่ การจัดท่าที่ใช้ในการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (OR=50.414, 95% CI = 12.132-209.491) อายุของผู้ป่วย (OR=2.203, 95% CI = 1.717-2.826), การวินิจฉัยโรคของแพทย์เป็นโรคระบบไหลเวียนโลหิตเมื่อให้โรคระบบหายใจเป็นฐาน (OR=2.951, 95% CI = 1.561-5.576) , ข้อบ่งชี้ของแพทย์ในการส่ง เพื่อถ่ายภาพรังสีทรวงอก      เป็นโรคที่ไม่เกี่ยวกับปอดเมื่อให้โรคที่เกี่ยวกับปอดเป็นฐาน (OR=2.090, 95% CI = 1.399-3.124), และโรคระบบอื่นๆเมื่อให้โรคระบบหายใจเป็นฐาน (OR=1.831, 95% CI = 1.167-2.875)

                ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา เพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบมากขึ้น เมื่อจะถ่ายภาพรังสีทรวงอก ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ใช่วัยผู้ใหญ่ซึ่งได้แก่เด็ก, วัยรุ่นและผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการส่งมาเพื่อถ่ายภาพรังสีทรวงอกเป็นโรคที่ไม่เกี่ยวกับปอด ผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัย      ว่าเป็นโรคอื่นๆที่ไม่ใช่โรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งผู้ป่วยที่จะต้องจัดท่า ในท่านอนเพื่อถ่ายภาพรังสีทรวงอก

คำสำคัญ : คุณภาพของภาพรังสีทรวงอก

Abstract

                These   research  are  Analytical research   objective for  factors correlated to Patient Age ,sex, Implication, medical diagnostics ,position ,and  experiences of medical radiation technician               to  chest radiation image quality   so the image two groups 1) The image  radiation part criteria in 10 choices    2) The image  radiation don’t  part criteria in 10 choices. The  study of Sakaeo Crown Prince Hospital’s radiology department study patients are selected from 1 January 2008 to 31 December 2008 and numbers of study patient are 1,087 persons. In process of method, two radiation technicians use assessment memo as an evaluation tool which approved by radiologist and then analyze data in term of frequency, percentage and relationship by Chi-square (Multiple logistic regression)

                The results show

                 The chest radiological image at department  radiology 2009 , Male and female patients chest  radiation images which patients are in nearly age and most of them are adult (58.7%)  , non  Implication  (22.8 %) ,   health  care .(14.6%) ,operation and tuberculosis disease  9.8 percentages and 9.5 percentages and radiological technology    analyzed by ten-year more experiences (78.3 %) , upright position   (86.6%) and The image  radiation don’t  part criteria in 10 choices 63.6 percentages

                When analyze data  Factors Correlated to chest   radiation image quality. It don’t  part criteria in 10 choices , are relevant in statistic mean lower than .05 (p-value = .000) example patient Age(OR=2.203, 95% CI = 1.717-2.826), Implication  non  Lung disease   base on Lung disease  (OR=2.090, 95% CI = 1.399-3.124),  Diseases of the circulatory system ,  base on Diseases of the respiratory system  (OR=2.951, 95% CI = 1.561-5.576)and other  diseases base on Diseases of the respiratory system (OR=1.831, 95% CI = 1.167-2.875  )and positioning for chest radiation (OR=50.414, 95% CI = 12.132-209.491)

                The result   is  operations management of  radiological department Sakaeo  Crown  Prince  hospital’s    to be careful in radiography ,in particular  child  , teenager  and  adult  The patient  are Implication  non Lung disease  , non circulatory system  and  supine position

 

Key word  :  image quality  of chest radiography

 

หมายเลขบันทึก: 324358เขียนเมื่อ 31 ธันวาคม 2009 23:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (4)

นำผลการวิจัยมาใช้พัฒนางาน

1 ประสานกับแพทย์ ขอความสมบูรณ์ของใบ Request เพื่อลดความผิดพลาด

2 เพิ่มและให้ความสำคัญกับการอธิบายขอความร่วมมือกับผู้ป่วยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ

3 ให้ความสำคัญในการถ่ายภาพเด็ก และผู้สูงอายุมากขึ้น ในเด็กทำนวตกรรมช่วย

ใกล้จะปีใหม่ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้ว ขอให้คุณKanitta จงมีความสุขสมหวัง และสดชื่น ในทุกเรื่อง ตลอดไป ..โอมเพี้ยง!.

เรียน new ครูบันเทิง

ขอบคุณค่ะ

ขอให้มีแต่ความสุขตลอดไป เดียวมา count down พร้อมกันนะคะ

ขอบคุณมากๆ ค่ะ

สำหรับบันทึกที่ดี

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี