รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์

  ติดต่อ

  น.ส.รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์ วุฒิการศึกษา ED.d (ปริญญาเอก)วิชาเอกหลักสูตรและการสอน  

 

 

 

 

ดร.รุ่งทิวา  จันทน์วัฒนวงษ์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสุตรการศึกษาข้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ รับผิดชอบงานดังนี้
1. ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มงาน สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของกลุ่มงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
2.ให้คำปรึกษา แนะนำ กลั่นกรองงานของกลุ่มงาน ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ
3.งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสุตรการศึกษาปฐมวัย
5.การจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
6.ที่ปรึกษาชมรมครูปฐมวัย
7.การพัฒนาครูตามแนวทางปฏิรูปการเรียนการสอน
8.การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เด็กรายบุคคล
9.ประจำกล่มโรงเรียนบ้านดุง 4
10.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3

หมายเลขบันทึก: 32349, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:24:49+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การศึกษา#erkm

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)