ประวัติของภาคเหนือภาคเหนือของประเทศไทย    เป็นดินแดนที่ปรากฎหลักฐานการต้งแต่การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่ต่อเนื่องยาวนานนับหมื่นปี  ต่อมาได้พัฒนาเป็นบ้านมืองขนาดใหญ่หลายเมือง เช่นเชียงใหม่  ลำพูน  ลำปาง  พะเยา  แพร่  และน่าน   ภายหลังบ้านเมืองเหล่านี้ได้ ร่วมกันก่อตั้งเป็นอาณาจักรล้านนา   ซึ่งเป็นอาณาจักรที่ใหญ่และสำคัญในภาคเหนือ  ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน  อันเป็นต้นกำเนิด  ของแม่น้ำสายสำคัญๆ  ในภาคกลาง  แควใหญ่น้อยในภาคเหนือทำให้เกิดที่ราบลุ่มแม่น้ำ  ซึ่งอยู่ระหว่างหุบเขาอันอุดมสมบูณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  ราษฎรส่วนใหญ่จึงรวมตัว อยู่ในเขตนี้โดยการประกอบอาชีพ  เพาะปลูก  เลี้ยงสัตว์  และทำเหมืองแร่  นอกจาก นี้ทรัพยารธรรมชา ติ ยังเอื้ออำนวยให้กิดอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกัน