การทำงาน 10 เดือนของ ปี 2552 ของ อิสรชน

สรุปการดำเนินงาน  สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ประจำปี 2552

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552

 

ปี 2552 ที่ผ่านมา สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ยังคงดำเนินโครงการหลัก ๆ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงหนังเร่ เร่ฝันปันรัก ,โครงการชุบตัวคืนถิ่นเพื่อชีวิตใหม่ ,โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ แก่ พนักงานบริการอิสระ แต่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์  เครือข่ายติดตามการศึกษาไทย เครือข่ายพนักงานบริการด้านเอดส์  และสมาคมฯ ก็ยังคงได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทั่วไปบริจาคเงินเข้ามาสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเงินบริจาคเป็นเงินส่วนใหญ่ของงบประมาณดำเนินงานของสมาคมฯ  โดยสามารถแยกจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการทั้ง 3 โครงการได้ดังนี้

 โครงการที่ดำเนินการ

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

ชาย

หญิง

รวม 

โครงการชุบตัวคืนถิ่นเพื่อชีวิตใหม่

- กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครอบครัวเร่ร่อนไร้บ้าน คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ในพื้นที่ สนามหลวง คลองหลอด และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ใกล้เคียง

92

77

169

โครงการสื่อสร้างสานสุข

- กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก ๆ ในชุมชนแออัด   เด็กด้อยโอกาสในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงครอบครัวของเด็กด้วย

758

791

1,549

โครงการเข้าใจเอดส์ เข้าใจกัน

- กลุ่มเป้าหมายคือพนักงานบริการทั้งชายและหญิงในเขตพื้นที่ สนามหลวง คลองหลอด และ นักเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงครอบครัวของ พนักงานบริการด้วย

193

787

980

รวมผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

1,043

1,655

2,698

 

สามารถประสานงานติดต่อครอบครัว คนเร่ร่อนไร้บ้านในพื้นที่ กลับสู่ครอบครัวได้ 10 ราย จัดงานศพให้ 1 ราย ประสานงานครอบครัวให้มารับศพกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 1 ราย และ ยังดูแล อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 20 ราย และยังดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการ จัดกิจกรรมแก่เด็ก ๆ ในชุมชน ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ เช่น สมุทรสาคร เชียงราย เชียงใหม่ เป็นต้น ในการฉายหนังเร่ และให้ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดสถานีเรียนรู้สัญจร(รถโมบาย)ประสบอุบัติเหตุเล็กน้อย บวกกับสภาพที่เสื่อมถอยตามกาลเวลา ส่งผลให้ มีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงและปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยจำเป็นต้องใช้เวลาประมาณ 7-9 วัน ในการซ่อมบำรุงส่วนท้ายใหม่ โดยใช้งบประมาณ ไม่เกิน 27,500 บาท ใครมีความประสงค์จะมีส่วนในการช่วยปรับปรุง กรุณาโอนเงินมาที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี 031-0-03432-9 ชื่อบัญชี สำนักบริหาร สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนความเห็น (0)