ข้อ.2 ความหมายของเทคโนโลยี

Tech = Art ในภาษาอังกฤษ Logos = A study of ดังนั้น คำว่า เทคโนโลยี จึงหมายถึง A study of art ซึ่งได้มีผู้แปลความหมาย สรุป ได้ว่า

เทคโนโลยี (Technology) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ

Tech
= Art ในภาษาอังกฤษ
Logos = A study of

ดังนั้น คำว่า เทคโนโลยี จึงหมายถึง A study of art ซึ่งได้มีผู้แปลความหมาย สรุป ได้ว่า


เทคโนโลยี หมายถึง การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาและปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ โดยสามารถนำไปใช้ในสาขาต่าง ๆ กัน

 และเรียกชื่อไปตามสาขาที่ใช้ เช่น เทคโนโยการเกษตร เทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีการขน

ส่งและคมนาคม  เป็นต้น

สรุปเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา ก็คือ ศาสตร์ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา การพัฒนา

 และการประยุกต์วัสดุ เครื่องมือ วิธีการ เพื่อนำมาใช้ในสถานการณ์การเรียนการสอนได้อย่าง

เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของคนให้ดียิ่งขึ้น


 2. นักเทคโนโลยี (Technologist) คือผู้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้


 3. ช่างเทคนิค (Technician) คือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องมือเพื่อให้เครื่องมือทำงานได้ดีที่สุด

อ้างอิงจาก

http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page01004.aspบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวศศินาถ มาศวิวัฒน์ความเห็น (0)