การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน

ปรัชญาการศึกษา

การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน

  เบื้องต้นที่สำคัญ คือการศึกษาในเรื่องของปรัชญาการศึกษา ซึ่งนักศึกษาปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน รุ่น 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับความรู้แนวคิดและการเรียนการสอนจาก ผศ.ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์ สาระสำคัญที่ได้คือผู้เรียนจะต้องสามารถเขียน ผังมโนทัศน์หรือแนวคิดที่แสดงให้เหตุถึงความเชื่อมโยง สัมพันธ์ระหว่างเหตุกับ ผล การวิเคราะห์ปัญหาบนทฤษฎี  หลักการ แนวคิดของนักการศึกษา ผู้เรียนต้องอ่านให้มาก ที่สำคัญต้องฝึกตั้งคำถามให้ตนเองตอบอยู่ตลอดเวลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรและการสอนความเห็น (0)