แด่ภาษาไทย

 

        ภาษาไทย ไทยรัก สลักจิต               

 ภาษาไทยไพสิฐ อนรรฆค่า

  ภาษาไทย มรดก ตกทอดมา                 

 ชนชาติไทย รักษาให้ยืนยง

    ภาษาไทย สุนทร เสียงอ่อนหวาน         

 ภาษาไทย ไขขาน สมปะสงค์

  ภาษาไทย สร้างชาติ ให้อาจอง             

 เอกราช ดำรง ราษฎร์ภูมิใจ

     ภาษาไทย สร้างสรรค์ วรรณศิลป์

ภาษาไทย สื่อสมจินต์ งานน้อยใหญ่

 ภาษาไทย สอนธรรม อันอำไพ             

 อีกเอื้อให้ ศึกษา วิชาการ

    ภาษาไทย ภาษาถิ่น ไม่สิ้นสูญ              

 ภาษาไทย เจิดเจรูญ แผ่ไพศาล

  ภาษาไทย เชื่อมน้ำใจไทยสราญ           

 ภาษิตไทย พื้นบ้าน บ่งปรีชา

     ภาษาไทย สืบทอด วัฒนธรรม              

ภาษาไทย ค่าล้ำ หลักภาษา

 ภาษาไทย ใช้ถูกต้อง คล่องวาจา          

 จึงสมที่ เกิดมา เป็นไทยเอย...

                                              ฐะปะนีย์   นาครทรรพ