โครงการหนูจะออม-เงินทองของมีค่า  ในสภาวะเหตุการณ์ปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง     สังคม  และเศรษฐกิจ   ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ต้องเกาะติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด โครงการหนูจะออม-เงินทองของมีค่าที่จะนำมาเล่าและเผยแพร่วันนี้  สืบเนื่องจากธนาคารโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่แล้วเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความตระหนักถึงคุณค่าแห่งการออม อันจะเป็นรากฐานสู่การเป็นนักบริหารการเงินและนักลงทุนที่ดีในอนาคต  โดยมี่นักเรียนรุ่นพี่ ๆ  ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง และเป็นกิจกรรมพี่สอนน้องทำบัญชี  สอนน้องออม  นอกจากนั้นสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และบริษัทแฟมมิลี่ โนฮาว  จำกัด  ก็ได้จัดทำโครงการนี้ด้วยและได้เผยแพร่ถึงเยาวชน  สถานศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อได้เรียนรู้เรื่องการเงินเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน  ซึ่งนับว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์มาก จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ หรือแต่ละวัน ขอให้มีการออม  "ออมวันละนิด  เพื่อชีวิตที่มั่นคง"