แบบ ก.ค.ศ. 1 เพิ่มเติม


ก.ค.ศ.1

ก.ค.ศ. 1

ตัวที่แก้ไข และส่ง 21 พ.ค. 2553 ที่ผ่านมาครับ

http://gotoknow.org/file/na_chaichot/view/555124

แบบเสนอขอรับการประเมิน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

ทุกตำแหน่ง

                                               

วิทยฐานะที่ขอ ครูชำนาญการ

สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ  การเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อ          นายมานะ            นามสกุล               ไชยโชติ

อายุ         29          ปี            อายุราชการ          6            ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

                1. วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี       -            วิชาเอก      -        จากสถาบันการศึกษา          -

                2. วุฒิปริญญาตรี  วท.บ. (คณิตศาสตร์)  วิชาเอก คณิตศาสตร์

จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                3. วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี  กศ.ม. การบริหารการศึกษา วิชาเอก การบริหารการศึกษา

จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบัวเจริญวิทยา                               ตำแหน่งเลขที่  87

สถานศึกษา/หน่วยงาน     โรงเรียนบัวเจริญวิทยา     อำเภอ/เขต  น้ำเกลี้ยง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1           

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับเงินเดือนอันดับ             คศ. 1     ขั้น         12,880                  บาท

2. การรับราชการ

                2.1 เริ่มรับราชการในตำแหน่ง  อาจารย์ 1 ระดับ 3  เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2546

                2.2 เคยดำรงตำแหน่ง ที่สำคัญ ดังนี้

 

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ง

รับเงินเดือน

ระดับ/อันดับ

ขั้น (บาท)

21 สิงหาคม 2546

อาจารย์ 1

ระดับ 3

7,040

1 เมษายน 2547

อาจารย์ 1

ระดับ 4

8,220

24 ธันวาคม 2547

ครู

อันดับ คศ. 1

8,440

 

 

 

 

                2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันเมื่อวันที่  24  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547

                2.4 เคยขอมีวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่  -  เดือน              -              พ.ศ. –

 

3. การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง)

                สายงานการสอน

3.1   การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 (ชั้น/ระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขา หรือรายวิชาตามที่สอน)

3.1.1 ปฏิบัติการสอนใน  “ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์”    1    วิชา  ดังนี้  

ที่

ชื่อรายวิชา

รหัส

จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์

ห้องเรียน

รวมจำนวนชั่วโมง

จำนวน

ผู้เรียน

1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ค32101

3

3/1 - 3/2

6

65

รวม    1   วิชา

6

65

               

3.1.2 ปฏิบัติการสอนใน “กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์”  3  วิชา  ดังนี้

ที่

ชื่อรายวิชา

รหัส

จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์

ห้องเรียน

รวมจำนวนชั่วโมง

จำนวน

ผู้เรียน

1

ฟิสิกส์

ว41101

4

4/1

4

35

2

ฟิสิกส์

ว40203

4

5/1

4

35

3

ฟิสิกส์

ว40205

4

6/1

4

18

รวม    3    วิชา

12

88

 

3.1.3 ปฏิบัติการสอนใน  “ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี”   1 วิชา ดังนี้

ที่

ชื่อรายวิชา

รหัส

จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์

ห้องเรียน

รวมจำนวนชั่วโมง

จำนวน

ผู้เรียน

1

คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

ง40201

2

4/1

2

35

รวม    1   วิชา

2

35

 

 

3.2   จำนวนชั่วโมงที่สอน/ สัปดาห์

 

 

สรุป        รวมวิชาหลักที่สอน                               ทั้งหมด   5    วิชา   

                                 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอน       ทั้งหมด  5    กิจกรรม

                                รวมจำนวนชั่วโมงที่สอน                                      ทั้งหมด   25  ชั่วโมง/สัปดาห์

                                รวมจำนวนนักเรียนที่สอน                   ทั้งหมด   379   คน

                           

3.3   ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา / ครูประจำชั้น /ครูประจำกลุ่มฯ

ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

 

3.4   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ

3.4.1 ปฏิบัติการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้

ที่

ชื่อรายวิชา

รหัส

จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์

ห้องเรียน

รวมจำนวนคาบ

จำนวน

ผู้เรียน

1

แนะแนว (ครูที่ปรึกษา)

-

1

ม. 1/2

1

32

2

กิจกรรมโฮมรูม

-

1

ม. 1/2

1

32

3

กิจกรรมจริยธรรม

-

1

ม. 1/2

1

32

4

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

-

1

ม.  1

1

63

5

กิจกรรมนันทนาการ

-

1

ม. 1/2

1

32

รวม    1    วิชา

6

191

 

3.5   หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

3.5.1  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

3.5.2  หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

3.5.3  หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

3.5.4   เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผลโรงเรียน

                               

 

 

4. การรายงานด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

                ข้าพเจ้าได้เสนอรายงานด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพตามแบบ ก.ค.ศ. 2 และจัดทำเป็นเอกสาร จำนวน 4 ชุด

 

5. ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ

                ข้าพเจ้าขอรับการประเมินโดยรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด เช่น ตำแหน่งครู โดยรวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้สื่อ/นวัตกรรม แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร วุฒิบัตร เกียรติบัตรผ่านการอบรม เป็นต้น ไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ

 

6. การรายงานผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)

                ข้าพเจ้าได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) โดยใช้ แบบ ก.ค.ศ. 3 และจัดทำเป็นเอกสาร จำนวน 4 ชุด มาพร้อมนี้  พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละหัวข้อ ดังนี้

1)      ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือ การทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขต/ประเทศ และผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่นๆ

2)      รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

3)      ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และสภาพของงาน ที่ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติ

 

ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถูกต้อง และเป็นความจริง

 

                                                                (ลงชื่อ)                                                  ผู้ขอรับการประเมิน

                                                                                (นายมานะ  ไชยโชติ)

                                                                ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนบัวเจริญวิทยา

                                                                วันที่       เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2552

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบและรับรอง

การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

                                ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง และเป็นความจริง

 

(ลงชื่อ)                                                  ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

                                                                (นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร)

                                                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา

                                                                วันที่       เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2552

 

                การตรวจสอบคุณสมบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ

                                                ได้ตรวจสอบแล้ว

                                                   มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

                                                   ขาดคุณสมบัติ  (ระบุ) .....................................................................

 

 

(ลงชื่อ)  ..................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ

                                                                (................................................)

                                                ตำแหน่ง ...............................................................

                                                                วันที่ ...........เดือน ............................  พ.ศ. ...................

 

 

(ลงชื่อ)  .................................................................

                                                                (............................................................)

  (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

วันที่ ...........เดือน ............................  พ.ศ. ...................

 

คำสำคัญ (Tags): #ก.ค.ศ.1#วิทยาฐานะ
หมายเลขบันทึก: 310643เขียนเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2009 15:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 10:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (3)

ขอแบบกคศ 1- 3 ที่ทำเสร็จแล้วส่งมาให้ดูเป็นตัวอย่างบ้างนะคะ ขอบคุณล่วงหน้า

ลองโหลดไปดูครับเผื่อใช้ประกอบการประเมินชำนาญการ

http://gotoknow.org/file/na_chaichot/view/459797

ขอบคุณมากนะค่ะเป็นตัวอย่างในการเขียนเป็นอย่างดี

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี