ก.ค.ศ. 3


ก.ค.ศ. 3

ก.ค.ศ. 3

ตัวที่แก้ไข และส่ง 21 พ.ค. 2553 ที่ผ่านมาครับ

http://gotoknow.org/file/na_chaichot/view/555124

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

สาขา คณิตศาสตร์

 

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อ          นายมานะ                                            นามสกุล               ไชยโชติ

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบัวเจริญวิทยา               ตำแหน่งเลขที่  86730

สถานศึกษา/หน่วยงาน      โรงเรียนบัวเจริญวิทยา   อำเภอ/เขต  น้ำเกลี้ยง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1             ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ขั้น  12,880  บาท

 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3 ) มีดังนี้

                การปฏิบัติในปีที่ขอรับการประเมิน ปัจจุบันปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-3 จำนวนชั่วโมงที่สอน 22 ชั่วโมง /สัปดาห์ เป็นครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ ลูกเสือ - เนตรนารี และชุมนุมคณิตศาสตร์หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่งานวิชาการ ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบ งานหลักสูตรสถานศึกษา งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารงานวิชาการ  มีความสามารถในการตรวจเช็ค ปรับปรุง ซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบเชื่อมต่อสัญญาณ กับอุปกรณ์เครือข่ายเทคโนโลยี ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียน จัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนด้านต่าง ๆ ลงใน Website ของโรงเรียนให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งให้บริการสืบค้นข้อมูลกับ ครู-อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน

                2.1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

    ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1- 3 จำนวน 22 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอนโดยยึดแนวปฏิรูปการศึกษาโดยศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 และหลักสูตร ปี พ.ศ. 2544

จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้หลักแนวคิดทางการศึกษาของ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งเป็นต้นคิดในเรื่องของ “การเรียนรู้โดยการกระทำ” หรือ Learning by Doing มาประยุกต์ใช้ โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้

    1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    2) ศึกษาความต้องการของผู้ปกครอง รวมทั้งศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับผู้เรียน

    3) ออกแบบการเรียนรู้โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน เช่น ใบงาน ใบความรู้ สื่อ CAI เอกสารประกอบการสอน ฯลฯ

    4) จัดการเรียนการสอน โดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนโดยแบ่งผู้เรียนเป็น 3 ระดับ คือ เก่ง กลาง อ่อน เพื่อจัดกิจกรรมให้เหมาะกับผู้เรียน เน้นการฝึกปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง จัดบรรยากาศในการเรียน ให้สนุกสนาน ส่งผลให้การปฏิบัติกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน

    1) ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน

    2) เน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเอง

    3) ได้ทำการอบรมดูแลนักเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค์ดังนี้

        - ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยมีกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน ในช่วงเช้า ของทุกวันและมีมุมรักการอ่าน

        - ฝึกทักษะกระบวนการคิดโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหา

        - พัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนโดยใช้เวลาในช่วงเช้า กลางวัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์

     4) ในการปฏิบัติงานวิชาการ ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

     - เข้าร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการประเมินผลการใช้หลักสูตรรวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อบรมช่วงปิดภาคเรียน

                      - เข้าร่วมประชุมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยจัดอบรมครูทั้งโรงเรียน เรื่องกระบวนการเรียนรู้และวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ส่งผลให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตร สนใจเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ บันทึกความรู้อย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นหลักคือ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะและนิสัยรักการทำงาน มีคุณธรรม และจริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมจัดเก็บโต๊ะเก้าอี้เป็นระเบียบ หลังจากใช้งานแล้วไม่ทิ้งเศษขยะลงบนพื้น มีการแสดงออกด้วยความมั่นใจ ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น มีความกระตือรือร้น มาเรียนอย่างสม่ำเสมอ เรียนและร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน และปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี เป็นที่ยอมรับของเพื่อนและครูไม่เคยสร้างปัญหาให้เกิดขึ้น

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์และเป็นแบบอย่างต่อผู้อื่นโดยเฉพาะการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อวิชาชีพครู พัฒนาตนเองและพัฒนานักเรียน ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม ได้ปฏิบัติงานร่วมกับคณะครูภายในโรงเรียนโดยยึดหลักประชาธิปไตยและการทำงานเป็นทีม สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนครูเป็นไปด้วยมิตรไมตรี เอื้อเฟื้อเกื้อกูลในการทำงาน และการดำเนินชีวิต อุทิศเวลา เสียสละเพื่อส่วนรวมจนทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีผลดีแก่หน่วยงาน ข้าพเจ้านำความรู้จากการอบรมและพัฒนาตนเองถ่ายทอดสู่คณะครูอยู่เสมอ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆอย่างเต็มใจและได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยความอุตสาหะ เต็มใจ และเต็มกำลังความสามารถ จนเกิดผลดีต่อหน่วยงานและนักเรียน

(2) ผลการประเมิน และหรือการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขต/ประเทศ

    1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ นักเรียนมีค่าเฉลี่ย ผลการเรียน ปีการศึกษา 2551 ร้อยละ 80 สูงกว่าเกณฑ์ เป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ร้อยละ 70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายเป็นที่น่าพอใจ

   2) การแสวงหาความรู้ของนักเรียน นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ โดยการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ของนักเรียน โดยได้บันทึกและเก็บรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

   3) ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหาและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดทั้งเป็นผู้มีเหตุผลที่ดี ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และสามารถปฏิบัติงานตามกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว มุ่งมั่นการทำงาน และปฏิบัติงานได้จนสำเร็จ

   4) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา โดยมีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร ประหยัด

อดออม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

   5) การอนุรักษ์ละพัฒนาสิ่งแวดล้อม นักเรียนมีส่วนร่วมและเชิญชวนผู้อื่นให้เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม

   6) การกล้าแสดงออก และการสร้างความมั่นใจ นักเรียนมีการแสดงออกด้วยความมั่นใจ มีนิสัยร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น มีความกระตือรือร้น มาเรียนอย่างสม่ำเสมอ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

   7) การมีสุขนิสัยที่ดี นักเรียนมีสุขภาพการที่ดี โดยมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รักษาความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้า เครื่องใช้อย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงหรือป้องกันมลภาวะได้อย่างเหมาะสม

   8) การปรับตัวในสังคม นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี และเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นที่ยอมรับของเพื่อนและครู

      จากที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้วยความสามารถและรับผิดชอบ พัฒนาตนเองโดยการผ่านการอบรมพัฒนาตนเองด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการคิด และพัฒนางานงานการสอนที่รับผิดชอบจนสามารถได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และครูปฏิบัติการสอนดีเยี่ยม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  และเป็นครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(3) ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่นๆ

        1) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการสร้างและพัฒนานวัตกรรม โดยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

        2) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้มีองค์ความรู้นำไปคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ

        3) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นการเรียนการสอนแบบ บูรณาการ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ใช้กิจกรรมการเรียนหลากหลาย โดยเน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป เน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแบบยั่งยืน เน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ การมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการประพฤติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดี โดยยึดหลักวิธีพุทธและยึดแนวพระราชดำรัสตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ รู้จักประมาณตน สร้างภูมิคุ้มกัน และมีเหตุผล

        4) การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน โดยสอนให้ผู้เรียนมีความตระหนักในตนเอง เห็นใจผู้อื่น ภูมิใจในตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา และการจัดการกับอารมณ์และความเครียด

        5) การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียน โดยพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อดูแลตนเอง และการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นใช้กระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน

        6) การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการคัดกรองนักเรียน จัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาค่านิยมที่ดีงาม ถูกต้อง เหมาะสม และรู้จักป้องกันความปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ เช่น สิ่งเสพติด และอบายมุขทั้งหลาย

                2.2 รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

1) มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ วิเคราะห์นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดหน่วยการเรียนรู้ โดยกำหนดสาระที่เป็นองค์ความรู้ ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทำงาน อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน โดยออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้โดยมีการบันทึกผลการเรียนรู้ทุกแผน เพื่อนำผลไปใช้ ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ สอดแทรกเนื้อหาภายในกลุ่มสาระและระหว่างกลุ่มสาระ โดยเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้กำหนดกิจกรรมและควบคุมให้การเรียนรู้เป็นไปตามกำหนด ผู้เรียนมีความสุขสนุกสนาน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนได้สรุป/สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เน้นกระบวนการกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติ ประสบการณ์ รวมทั้งให้ผู้เรียนได้สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองจัดสภาพห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยมีสื่อที่จับต้องได้ จัดกิจกรรมกระตุ้นเร่งด้วยคำถาม เพื่อเป็นแนวทางหาข้อสรุปมีการประเมินก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน หาวิธีการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เช่น การสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบโครงงาน การจัดสภาพห้องเรียน จัดหาสื่อการสอน นวัตกรรม จัดป้ายนิเทศ มุมประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่นักเรียน

4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยวัดความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า ซึ่งการวัดและประเมินผลทุกครั้งนักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินโดยการประเมินตนเอง และประเมินเพื่อน แล้วนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

5) การวิจัยหรือแก้ปัญหาในชั้นเรียน มีการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการทำการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนา

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน และรายงานผลการเรียนรู้ต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

   ผลที่ปรากฏจากการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้และสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน ใช้กิจกรรมที่หลากหลายตามความแตกต่างของผู้เรียน โดยกิจกรรมที่กำหนดนั้นได้เลือกเทคนิคการเรียนการสอนที่เหมาะสม จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและฝึกกระบวนการแก้ปัญหา จนเกิดทักษะความชำนาญ สามารถนำทักษะไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ ในการจัดกิจกรรมใช้วิธีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนเกิดความตระหนักมีจิตสำนึกที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม

                2.3 ข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และสภาพของงาน ที่ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติ

คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ

1) ผลงานที่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือการปฏิบัติงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ในระดับตามที่กำหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และผู้เรียน สามารถกำหนดเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถบูรณาการให้สอดคล้องกับท้องถิ่น จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน เป็นใบความรู้ ใบงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและฝึกกระบวนการคิด มีสื่อการเรียนรู้เหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกแผนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดผลการเรียนตามสภาพจริง สอดคล้องกับผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

   2) ผลงานที่เกิดจากความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทางวิชาการ โดยแสดงให้เห็นว่ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการปรับประยุกต์ หรือมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ตามที่กำหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ มีการบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้หรือไม่ หากพบว่านักเรียนยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทำการศึกษาวิเคราะห์ หาสาเหตุแท้ของปัญหา และหาวิธีหรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน จากนั้นได้สังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับปัญหาหรือสาเหตุของนักเรียนในการเรียนรู้ จนเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน มีรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน มีผลงานการศึกษาที่ใช้ประโยชน์แก่การเรียนการสอน ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอน เป็นต้น

   3) ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงทักษะในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทางวิชาการและการประเมินผลที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ มีคุณภาพตามที่กำหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ ดังนี้ มีเอกสาร/หลักฐานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบถูกต้องครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ครบถ้วนและกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ คิด และสรุปองค์ความรู้และแนวคิดด้วยตนเอง มีการสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพที่ปรากฏเป็นหลักฐานตรวจสอบได้ มีระบบการวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับแนวดำเนินการของหลักสูตร สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4) ผลที่เกิดกับผู้เรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหาและคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา โดยมีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร ประหยัดอดออม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ มีนิสัยร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น กระตือรือร้น มาเรียนอย่างสม่ำเสมอ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีสุขนิสัยที่ดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี และเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นที่ยอมรับของเพื่อนและครูทุกคน

5) ผลที่เกิดกับสถานศึกษาและชุมชน จากที่ได้มุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ อุทิศเวลาให้กับทางราชการและให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้ชุมชนและผู้ปกครอง เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา ครูมีความรักความสามัคคี มีบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ พัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาให้บริการวิชาการ ครูเป็นวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน เช่น มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับชุมชน ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการเผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซต์ http://gotoknow.org/profile/na_chaichot

                ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถูกต้อง และเป็นความจริง

 

                                                                (ลงชื่อ)                                                  ผู้ขอรับการประเมิน

                                                                                (นายมานะ  ไชยโชติ)

                                                                ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนบัวเจริญวิทยา

                                                                วันที่       เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2552

 

(ลงชื่อ)                                                  ผู้รับรอง

                                                                                (นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร)

                                                                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา

                                                                วันที่       เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2552

                                                                                    ผู้บังคับบัญชา

 

(ลงชื่อ)                                                  ผู้รับรอง

                                                                                (………………………….)

                                                                ตำแหน่ง  ………………………………..

                                                                วันที่       เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2552

                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา /สำนักงาน กศน.

หมายเลขบันทึก: 308749เขียนเมื่อ 26 ตุลาคม 2009 22:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 04:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (19)

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยน่ะครับ

ไก้ไขจากเว็บ ครูบ้านนอก และอีกเว็บหนึ่ง จำไม่ได้ ขอขอบคุณครับ

ยังไม่ส่งเลยครับ แต่ลองทำดู

จำได้แล้ว

http://www.krupunmai.com/?name=webboard&file=read&id=559

ขอบคุณครับ

คุณครูเขียนรายงานละเอียดจัง...ครูทำผลงาน..ต้องทำเหนือครูธรรมดา  เรียกว่า  ซูเปอร์ครูเลยค่ะ   เป็นกำลังใจให้นะคะ ..

                                                       

 

แวะมาเป็นกำลังใจให้ค่ะ

สู้ๆๆ

ขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ให้กำลังใจ

จะติดต่อกับคุณครูได้ที่ไหนคะ อยากทราบเมล์ของคุณครูค่ะ แล้วจะเข้ามาดูค่ะ

ลองโหลดไปดูครับเผื่อใช้ประกอบการประเมินชำนาญการ

http://gotoknow.org/file/na_chaichot/view/459797

ขอบคุณสำหรับตัวอย่างเป็นอย่างมากเลยค่ะ

ตัวที่แก้ไข และส่ง 21 พ.ค. 2553 ครับ

http://gotoknow.org/file/na_chaichot/view/555124

ขอบคุณคะที่ช่วยเผยแพร่ผลงาน ทำให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาและเป็นแนวทางในการเขียนรายงานเพื่อทำผลงานทางวิชาการ ขอบคุณมาก ๆ นะคะ

ขอบคุณที่ลงเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะ เยี่ยมมาก

ขอบคุณจริงๆคะ ช่วยให้ตาสว่างขึ้นเยอะเลย ขอบคุณอีกครั้งค่ะ *u*

สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-3 แต่ไม่ได้จบเอกนี้ ควรทำวิชาอะไรแน่ค่ะ

ขอคำแนะนำในการทำครูชำนาญการ การจัดระบบแฟ้มเอกสารอ้างอิงอย่างละเอียดด้วยค่ะ

ตัวที่แก้ไข และส่ง 21 พ.ค. 2553 ครับ

http://gotoknow.org/file/na_chaichot/view/555124

ได้รับประโยชน์จากผลงานของคุณครูมากค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

ชื่นชมค่ะ ที่เผยแพร่แบ่งปันให้ครูเรา ขอบคุณมากๆนะค่ะ แล้วไม่ทราบว่าครูพอจะมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็กบ้างเปล่าค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

ขอขอบคุณมากนะค่ะเป็นแนวทางในการเขียนป็นอย่างดี

คณิตศาสตร์เหมือนรุ่นพี่ กำลังทำผลงาน คศ.2 ค่ะ แต่ด้านที่ 3 ยังไม่ได้ทำขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี