วงจรสีเกิดจากการผสมกันของแม่สีธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่า แม่สีหรือสีขั้นที่  1  มี  3  สี ได้แก่  สีแดง   สีเหลือง   สีนำเงิน  เมื่อนำสีเหล่านี้มาผสมกันครั้งละ  2  สีในจำนวนเท่ากัน  จะเกิดสีใหม่ขึ้นมา  ชึ่งเราเรียกสีที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้ว่า  สีขั้นที่ 2  และเมื่อนำสีขั้นที่ 2  กับสีขั้นที่ 1  มาผสมกัน อีกครั้งหนึ่งในจำนวนที่เท่ากันก็จะเกิดสีใหม่ขึ้นมาอีกเช่นกันแรเรียกสีที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้ว่าสีขั้นที่  3