รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2552

สวัสดีครับผมขอส่งรายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน  2552  เพื่อที่จะได้นำส่งให้  ผอ.(กองคลัง) ทราบเป็นประจำทุกเดือนครับ  ซึ่งเอกสารดังกล่าวผมได้จัดทำขึ้นเป็น จำนวน 2 ฉบับ  ฉบับแรกส่งให้ ผอ.(กองคลัง)  ส่วนฉบับที่สอง ผมได้เก็บไว้ที่คณะฯ  ไว้ให้หน่วยตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบ  ต่อไปครับ  ดังเอกสารแนบ

  1.รายงานฐานะการเงิน  ก.ย. 52                   จำนวน 1 ฉบับ หลักฐาน

  2.แยกประเภทั่วไป    ก.ย. 52                      จำนวน 1 ฉบับ หลักฐาน

  3.ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย ก.ย. 52                   จำนวน 1 ฉบับ หลักฐาน

  4.ใบสำคัญทดรองจ่าย ก.ย. 52                    จำนวน 1 ฉบับ หลักฐาน

  5.ใบแจ้งยอดเงินฝากกระแส ก.ย. 52             จำนวน 1 ฉบับ หลักฐาน

  6.รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 52           จำนวน 1 ฉบับ หลักฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัญชีสหเวชฯความเห็น (1)

ติดตามเพื่อทำความเข้าใจครับ