โครงการวิจัยในชั้นเรียนปีการศึษา 2552

เรียม12

               โครงการวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2552

ปัญหาการเรียนรู้

           เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ขาดทักษะในการอ่านและการเขียน เช่น อ่านออกเสียงไม่ชัดเจน   เขียนไม่ได้

ลักษณะ / สาเหตุของปัญหา

            ในขณะที่ครูให้เด็กอ่านหนังสือหรือเขียนตามเด็กบางคนจะไม่สามารถอ่านออกเสียงที่ชัดเจน และ เขียนตามไม่ได้

วิธีการแก้ปัญหา / นวัตกรรม

      -   ครูให้เด็กระบายสีภาพงานศิลปะสร้างสรรค์

      -   ครูให้เด็กอ่านคำจากภาพงานศิลปะสร้างสรรค์

      -   ครูให้เด็กเขียนตามรอยประจากสื่อการอ่าน

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และสื่อการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

ผู้วิจัย         นางเรียม   อุดมเมธี  โรงเรียนสุมานัน ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ความเป็นมาและความสำคัญ

            เด็กอนุบาลปีที่ 1 ช่วงอายุระหว่าง 3 – 4 ปี ควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ     ทั้ง 4 ด้านไปพร้อมๆกัน คือ ด้านร่างกาย   อารมณ์   จิตใจ   สังคม และสติปัญญา   เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับสูงต่อไป การอ่านและการเขียนสามารถจัดประสบการณ์ บูรณาการให้เด็กได้ ในกิจกรรม สร้างสรรค์  กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมเสรี และ กิจกรรมเกมการศึกษา

            ผู้วิจัยเห็นว่า การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากการทำกิจกรรมที่เด็กริเริ่มและครูริเริ่ม สามารถส่งเสริม  ด้านการอ่านได้จากผลงานทางศิลปะ  ซึ่งเป็นรูปธรรมมากกว่า การเขียนตัวหนังสือ นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ยังช่วยฝึกทักษะการใช้ กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธิ์ ระหว่างมือกับตาจะสามารถ ช่วยให้ผู้เรียนมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรง ส่งผลดีต่อ การเขียนภาพ  เขียนสัญลักษณ์  ตัวหนังสือ  ตัวเลขได้ดี

วัตถุประสงค์

            1.  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

            2.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และสื่อการอ่าน

สมมุติฐาน

            เมื่อจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และสื่อการอ่านแล้วความสามารถในทักษะด้านการอ่านและการเขียนก่อนและหลังมีความแตกต่างกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            1.  นักเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียนเพิ่มมากขี้น

            2.  นักเรียนอ่านและเขียนได้ชัดเจนและถูกต้อง

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากร / นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

            นักเรียนชาย – หญิง ชั้นอนุบาลปีที่ 1   โรงเรียนสุมานัน   ตำบลปากน้ำ         อำเภอเมือง    จังหวัดสมุทรปราการ   จำนวน 27 คน

กลุ่มตัวอย่าง

            นักเรียนชาย – หญิง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนสุมานัน   ได้มาโดยการคัดเลือก นักเรียนที่อ่านภาพจากงานศิลปะ แล้วออกเสืยงได้ไม่ถูกต้องและเขียนไม่ได้ เพื่อนำมาเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน  10  คน

ระยะเวลาในการทดลอง

       ดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2552  ตั้งแต่ เดือน  ธันวาคม  2552ถึง เดือน  มกราคม   2553  ทดลอง 8 สัปดาห์   สัปดาห์ละ  3 ครั้ง  ครั้งละ  40  นาที  รวม  24 ครั้ง

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

            1.  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพระบายสี

            2.  แบบทดสอบการอ่าน – การเขียน   ก่อน และ หลัง

            3.  แบบประเมินพฤติกรรม พัฒนาการ   การอ่าน การเขียน   ก่อนและหลัง

 ตัวแปรที่ศึกษา

            ตัวแปรอิสระ       การใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และสื่อการอ่าน

            ตัวแปรตาม        การอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

วิธีดำเนินการวิจัย

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนสุมานัน  จำนวน  10 คน  ได้มาโดยการเลือกนักเรียนที่อ่าน ภาพ จากงาน ศิลปะ แล้วออกเสียงได้ไม่ถูกต้องและเขียนไม่ได้โดยผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือในการทดลอง คือ ศิลปะส้รางสรรค์และสื่อการอ่าน  แบบทดสอบการอ่าน    การเขียน  แบบประเมินพฤติกรรมพัฒนาการการอ่าน การเขียน  ก่อน – หลัง โดยนำไปทดลองใช้เป็นระยะเวลา  8 สัปดาห์   สัปดาห์ละ 3 ครั้ง   ครั้งละ 40 นาที รวม 24 ครั้ง  แล้ว นำมาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย ( X )  ค่าร้อยละ
 และ นำมา เปรียบเทียบผล สัมฤทธิ์ก่อน และ หลัง การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และสื่อการอ่าน

            * ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้ทำการทดลอง ผู้วิจัยจะจัดกิจกรรม ให้กับเด็กคือ  กิจกรรมวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ      การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพโดยจะให้เด็กพูดเป็นประโยค

 

                         สรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน ปี 2552

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

                        และสื่อการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย          นาง เรียม         อุดมเมธี

                        ครูโรงเรียนสุมานัน

                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1

---------------------------------------------------------------------

            จากการศึกษาข้อมูลพบว่านักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน  เช่น การออกเสียงไม่ชัดเจน  และตามรอยประไม่ค่อยตรงรอย  ซึ่งการอ่านออกเสียงและเขียนดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกฝนการอ่านและการเขียนอยู่เป็นประจำ

            ดังนั้นการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และสื่อการอ่านจึงเป็นวิธีหนึ่งที่มีความสำคัญและดึงดูดความสนใจของเด็กให้กลับมาอยากที่จะอ่านและเขียนและยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน  รักการอ่านการเขียน  เกิดทัศนคติที่ดีต่อการอ่านการเขียนในวิชาต่าง ๆ  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

            1.  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน  ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และสื่อการอ่าน

            2.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และสื่อการอ่าน

สมมุติฐานของการวิจัย

            นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  จำนวน 10 คน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  และสื่อการอ่าน  มีความสามารถในทักษะด้านการอ่านและการเขียนก่อนและหลังแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากร / นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

            นักเรียนชาย – หญิงชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนสุมานัน     ตำบลปากน้ำ         อำเภอเมือง    จังหวัดสมุทรปราการ    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2552   จำนวน 25 คน

กลุ่มตัวอย่าง

            นักเรียนชาย – หญิง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนสุมานัน   ตำบลปากน้ำ    อำเภอเมือง    จังหวัดสมุทรปราการ    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2552   ได้มาโดยการ คัดเลือกนักเรียนที่อ่านภาพจากงานศิลปะแล้วออกเสียงได้ไม่ถูกต้องและเขียนไม่ได้ เพื่อนำมาเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 10 คน

ระยะเวลาในการวิจัย

            การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลอง  8  สัปดาห์   สัปดาห์ละ 3 ครั้ง   ครั้งละ  40  นาทีรวม 24 ครั้ง

เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง

            เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นการวิจัยเป็นการอ่านคำจากภาพงานศิลปะ เช่น ภาพสัตว์   ภาพผลไม้   ภาพของใช้    การระบายสีภาพ   การเขียนตามรอยประ คำจากภาพแล้วอ่านออกเสียง เช่น ภาพสุนัขก็จะเขียนตามรอยประคำว่าสุนัขและอ่านออกเสียง คำว่าสุนัขพร้อมระบายสีภาพสุนัขแล้วนำมาสร้างเป็นแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง  การระบายสีภาพ   กรเขียนตามรอยประ

ตัวแปรที่ศึกษา

            ตัวแปรต้น      การใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และสื่อการอ่าน

            ตังแปรตาม     การอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

วิธีดำเนินการวิจัย

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  โรงเรียนสุมานัน   สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จำนวน 10 คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ

            1. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพระบายสี

            2. แบบทดสอบการอ่าน – การเขียน ก่อนและหลัง

            3. แบบประเมินพฤติกรรมพัฒนาการ การอ่าน   การเขียน   ก่อนและหลังโดยนำไปทดลองใช้เป็นระยะเวลา  8 สัปดาห์    สัปดาห์ละ 3 ครั้ง  ครั้งละ 40 นาที รวม 24 ครั้ง แล้วนำมาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน และเขียน  ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองโดยใช้  t – test

สรุปผลการวิจัย

            ผลการวิจัยพบว่าการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และสื่อการอ่านส่งผลให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 10 คนมีประสิทธิ์ภาพในด้านการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจน การเขียนก็สามารถบังคับกล้ามเนื้อมือในการเขียนให้ตรงตามเส้นที่กำหนดให้ได้มากขึ้น เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ซึ่งก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย  4.2  หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย  6.7 ถือว่าการเรียนการสอนจัดอยู่ในระดับคุณภาพที่เพิ่มขึ้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยในชั้นเรียน

คำสำคัญ (Tags)#วิจัยในชั้นเรียน

หมายเลขบันทึก: 306168, เขียน: 15 Oct 2009 @ 18:41 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:47 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

งานวิจัยในชั้นเรียน ช่วยให้ครูได้รู้พื้นฐานเด้ก

ครูทุกคนต้องวิจัยเด็ก ไม่ว่าจะเต็มรูปแบบรึไม่ก็ตาม

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณครู ป. 1

ขอบคุณนะค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมและใหคำแนะนำเกี่ยวกับงานวิจัย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ครูเรียม

แวะเข้ามาอ่านงานวิจัยดีๆ และเป็นกำลังใจให้นะคะ

เฮงๆๆรวยๆๆ และสวยตลอดปีและตลอดไปนะจ๊ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ข่าวว่างานวิจัยชิ้นนี้ได้รับรางวัลนี้จ๊ะ แล้วเมื่อไหร่จะพาเพื่อนไปเลี้ยงซักที...

เป็นกำลังใจให้เสมอนะจ๊ะ

เมย์
IP: xxx.114.106.2
เขียนเมื่อ 

พี่เรียมจำเมย์ได้ไหมที่เรียนรุ่นเดียวกันที่แปดริ้ว กำลังต้องการงานวิจัยพอดีเปิดมาเจอชื่อนี้แต่ไม่แน่ใจพอดูรูปo.k .ใช่เลย สบายดีมั้ยจ๊ะ...ว่างๆคุยกันบ้าง แล้วพี่เอเป็นงัยฝากความคิดถึงไปด้วย ตอนนี้เมย์สอนอยู่ที่เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา อยากได้งานวิจัยมีให้น้องบ้างมั้ยค่ะ

เขียนเมื่อ 

เมย์พี่จำได้และเมย์สบายดีหรือเปล่าส่วนพี่สบายดี งานวิจัยนะพอมีบ้างเมย์จะเอาไปทำอะไรล่ะพี่พอมีตัวอย่างแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่า