งานสรุป KM ครึ่งปีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ จังหวัดกำแพงเพชร(23 พ.ค.49)

จัดการความรู้ สู่การพัฒนา องค์กรก้าวหน้า ชาติ-ประชาก้าวไกล"

(ลิงค์อ่านกิจกรรมวันแรก 22 พ.ค.49)

          วันที่สอง (23พ.ค 49) 

ภาคเช้า

          เวลาประมาณ 08.00 น. ผู้ร่วมสัมมนาทุกคนออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก  เพื่อไปศึกษาดูงานใน 3 จุด คือ

  1. การจัดการความรู้เกษตรปลอดภัย ตำบลคุยบ้านโอง  อำเภอพรานกระต่าย
  2. การจัดการความรู้กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย และ
  3. การจัดการความรู้ภายใต้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม

          ตามที่ได้กำหนดไว้ทุกกลุ่มจะใช้เวลาศึกษาดูงานจนถึงเวลา 12.00 น. และรับประทานอาหาร ณ จุดศึกษาดูงาน และนัดหมายเจอกันเพื่อสรุปผลการศึกษาดูงานที่โรงแรม เวลาประมาณ 13.00 น. เนื่องจากผมได้เดินทางไปร่วมกับกลุ่มที่ 3 คือจุดของศูนย์บริการฯ ตำบลมหาชัยเพียงจุดเดียว จึงจะขอนำเสนอภาพกิจกรรมเพียงจุดของศูนย์บริการฯ หากมีนักส่งเสริมท่านอื่นที่ได้ไปศึกษาดูงานเขียนบันทึก ผมจะนำมาเสนอเพิ่มเติมนะครับ

  • จุดการศึกษาดูงาน การจัดการความรู้ภายใต้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม  เริ่มด้วยการต้อนรับโดยท่านนายอำเภอไทรงาม ท่านรณชัย  จิตรวิเศษ  และการเล่าความเป็นมาของศูนย์ฯ และการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  มีคุณรังสรรค์  เลิศสูงเนิน เลขาศูนย์ฯ เป็นคุณอำนวย(ภาพ 1)

                                         1   

  • การศึกษาดูงาน ณ จุดถ่ายทอดภายใต้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลมหาชัย ของคุณสมมาตร เกี่ยวกับกิจกรรมเศษรฐกิจพอเพียง ในภาพที่ 2 เป็นการ ลปรร. การเพาะเห็ดฟาง  และภาพที่ 3 การผลิตน้ำส้มควันไม้

     2   3  

  

  • หลังจากนั้น เดินทางกลับมารับประทานอาหารร่วมกัน ณ ศูนย์บริการฯ และในวันนี้ทางคณะกรรมการบริหารศูนย์ได้จัดให้นำผลผลิตของสมาชิกมาจำหน่าย ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนนักส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างดี (ภาพที่ 4)

                                         4

ภาคบ่าย

          เป็นการสรุปผลการศึกษาดูงานจากทั้ง 3 กลุ่ม โดยตัวแทน กลุ่มละ 1 คน ใช้เวลากลุ่มละ ประมาณ 10 นาที (ภาพที่ 5)

                                          5

          ผมขอนำเสนอโดยการสรุปภาพรวมจากการนำเสนอ เป็นรูปภาพที่ทางกลุ่มได้จัดทำ (ภาพที่ 7 ) และที่คุณสายัณห์  ปิกวงค์ ได้ช่วยสรุปและจับประเด็นจากการเล่า (ในภาพที่ 6 และ 8)

  • ภาพที่ 6 สรุปผลของจุดที่ 1 การจัดการความรู้เกษตรปลอดภัย ตำบลคุยบ้านโอง  อำเภอพรานกระต่าย (บันทึกโดยคุณสายัณห์)

                                   6

 

  • ภาพที่ 7 สรุปผลของจุดที่  2 การจัดการความรู้กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย (บันทึกโดยกลุ่มที่ไปศึกษาดูงาน)

                        7

                           

  • ภาพที่ 8 สรุปผลของจุดที่ 3  การจัดการความรู้ภายใต้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม  (บันทึกโดยคุณสายัณห์)         

                                   8

  • คุณสายัณห์ กำลังสรุปภาพรวมทั้ง 3 กลุ่ม (ภาพที่ 9)

                                          9

          หลังจากการสรุปผลทั้ง 3 กลุ่มแล้ว เป็นการร่วมแสดงความคิดเห็นจากคุณวรรณาตัวแทนของสถาบันส่งเสริมและจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ที่ได้มาร่วมสังเกตการณ์ทั้งสองวัน (มาร่วมงานสองท่านคือ คุณวรรณา กับคุณแขก) คุณวรรณาก็ได้สะท้อนให้ผู้ร่วมงานได้เห็นภาพของการทำKMของกรมส่งเสริมการเกษตร และการทำKMในภาพใหญ่ของประเทศ  ทั้งยังได้กล่าวย้ำอีกว่า "ความรู้มีชีวิต" มีการสร้าง/การเก็บ/การใช้ ฯ อยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญมีแล้วต้องใช้ประโยชน์ จึงจะเกิดประโยชน์

          สุดท้าย  ปิดการสัมมนาโดย คุณธุวนันท์  พานิชโยทัย เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สรุปบทเรียนครึ่งปีการจัดการความรู้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2549"  ของกรมส่งเสริมการเกษตรในครั้งนี้

          พบกันใหม่งานสรุปสิ้นปี  และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย....และมีพลังในการทำ KM ในงานกันอย่างไม่มีวันหมดนะครับ เพราะคำขวัญของเรา คือ "จัดการความรู้ สู่การพัฒนา องค์กรก้าวหน้า ชาติ-ประชาก้าวไกล"

วีรยุทธ  สมป่าสัก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (2)

วิจารณ์
IP: xxx.139.204.2
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากครับ    ผมรออ่านเรื องนี้ด้วยใจจดจ่อ    เสียดายที่พลาดโอกาสมาเห็นเอง
จือ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
"เครื่องมือ" เป็นทางลัดของการทำงาน