ปฐมนิเทศนักศึกษา 1/49

จุดประสงค์สูงสุด คือ ต้องการให้นักศึกษาจบออกไปแล้ว มีความตระหนัก รู้จักรับผิดชอบสังคม ดูแลสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม

วันที่ 20 พ.ค. 49 กศน. เมืองนครศรีฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/49 ขึ้น มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 358 คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ รับทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของนักศึกษา, โครงสร้างหลักสูตร, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, กิจกรรม กพช., กรต., ทดสอบย่อย, การทำโครงงาน, เรียนอย่างไรให้มีความสุข, การวัดผลประเมินผล, การจบหลักสูตร การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น โดยผู้อำนวยการ ข้าราชการ และพนักงานราชการ เป็นผู้ให้ความรู้ และในการนี้ยังมีทหารกองประจำการที่เป็นนักศึกษาของ กศน. เมือง และครูประจำกลุ่ม เข้าร่วมปฐมนิเทศด้วย ซึ่งการจัดการศึกษาให้กับทหารกองประจำการ สำหรับ กศน. ทางภาคใต้ ส่วนใหญ่จะมีปัญหา เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่จะต้องรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย กศน. เมือง และหน่วยทหาร ได้ร่วมกันแก้ปัญหาทุกภาคเรียน และประสบผลสำเร็จด้วยดี

การปฐมนิเทศครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.สายสามัญเมืองคอนความเห็น (1)

วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2549 ได้เข้าร่วมอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ของสมองกับการพัฒนากระบวนการคิด (Brain-Based Learning) ซึ่งกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมตรัง กทม. ได้รับความรู้มากมาย และสามารถที่จะนำไปใช้ในการพบกลุ่มของนักศึกษา กศน. ได้ดีจริง ๆ เพราะการพบกลุ่มของนักศึกษา กศน. ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และรู้จักการคิด วิเคราะห์ ได้  แต่เสียดายที่มีผู้ได้รับโอกาสรับความรู้ในครั้งนี้น้อยมาก สำหรับเมืองคอนคิดว่า จะนำกระบวนการคิดฯ นี้ ไปใช้ในภาคเรียนที่ 2/49 ต่อไป แน่นอน