• ธารปัญญา เป็นทั้งชื่อของชุดเครื่องมือ   และชื่อของเครื่องมือชิ้นหนึ่งภายในชุด    ที่ สคส. ปรับปรุงมาจากเครื่องมือ River Diagram ของ AIDS Competence และหนังสือ Learning to Fly 
• เป็นเครื่องมือสำหรับกระตุ้นและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
• ช่วยให้ผู้จัดการระบบ KM รู้ว่าควรเน้นส่งเสริมการ ลปรร. ที่ competence ใด   และควรส่งเสริมการ ลปรร. ระหว่างกลุ่มใด ที่ competence ใด
• ข้อดีของเครื่องมือธารปัญญา คือ เป็นภาพกระตุ้นสายตา    ช่วยให้เข้าใจง่าย    นำมาใช้ในการอธิบายได้ง่าย
• ผศ. ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร ได้นำเครื่องมือธารปัญญา มาใช้ทำให้เห็นภาพเปรียบเทียบผลการประเมิน QA ในหน่วยงานต่างๆ ของ มน.    และภาพเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างปี   ทำให้เห็นภาพพัฒนาการระหว่างปีอย่างชัดเจน   และเปรียบเทียบระหว่างคณะ / หน่วยงาน ได้ชัดเจน
• เรามี ซอฟท์แวร์ ช่วยทำธารปัญญา จากผลการประเมิน competence แต่ละตัว   แค่ใส่ตัวเลข   คอมพิวเตอร์ก็ทำรูปธารปัญญาออกมาได้ทันที
• แต่ไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ ก็ทำธารปัญญาได้    คือทำด้วยมือได้   เราเคยไปทำกับชาวบ้านในเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ   จังหวัดพิจิตร    ก็ทำได้ไม่ยาก  
• รายละเอียดอื่นๆ อ่านได้จากหนังสือ “การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ” หน้า 79 และ 148 - 155

วิจารณ์ พานิช
๑๘ พค. ๔๙