กิจกรรมหน้าเสาธง  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที  ให้คุณประโยชน์แก่เด็กอะไรบ้าง

  • การเข้าแถว ฝึกการมีระเบียบ
  • การร้องเพลงชาติ  ก่อเกิดความรักชาติ
  • การสวดมนต์ไหว้พระ  ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ
  • สุภาษิตและภาษาอังกฤษวันละคำ  นักเรียนได้ฟังและฝึกพูด
  • การอบรมของครูเวร  เด็กได้ความรู้และข้อปฏิบติที่จำเป็นในโรงเรียน
  • ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
  • ครูได้ดูแลนักเรียนด้านการแต่งกาย  สุขภาพร่างกายนักเรียน