เรียนแล้วได้อะไร

วิชานี้ขอเอด้วยเถอะๆๆๆสาธุ

ในการเรียน CAI ครั้งแรกนั้นมีความคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจเพื่อที่จะนำไปใช้ได้จริง แล้วเมื่อได้เข้าเรียนในรายวิชานี้แล้วทำให้ทราบถึงกระบวนการผลิต ทฤษฏีต่างๆเพิ่มมากขึ้น หลักการในการออกแบบรวมไปถึงกระบวนการที่จะนำไปปฏิบัติให้ได้ประสิทธิภาพ ทำให้รู้ว่าการผลิตสื่อต่างๆที่จะนำออกมาใช้นั้นมีกระบวนการที่ค่อนข้างจะยุ่งยากเช่นกัน ในการสร้าง CAI โดยใช้โปรแกรม Authoware นั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจยากเช่นกันอาจเป็นเพราะไม่มีพื้นฐานมาก่อน แต่อาจารย์ก็ได้พยามสอนและอธิบายให้เข้าใจได้

เมื่อได้เรียนเสร็จดิฉันคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาความรู้เพิ่มมากขึ้นและจะนำไปปรับใช้ผลิตสื่อการสอน CAI กับสายงานของดิเองฉันเองให้เกิดความพัฒนา ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุริยาพร สุภานุสร(ใหม่) A1ความเห็น (0)