รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2552

สวัสดีครับผมขอส่งรายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม  2552  เพื่อที่จะได้นำส่งให้  ผอ.(กองคลัง) ทราบเป็นประจำทุกเดือนครับ  ซึ่งเอกสารดังกล่าวผมได้จัดทำขึ้นเป็น จำนวน 2 ฉบับ  ฉบับแรกส่งให้ ผอ.(กองคลัง)  ส่วนฉบับที่สอง ผมได้เก็บไว้ที่คณะฯ  ไว้ให้หน่วยตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบ  ต่อไปครับ  ดังเอกสารแนบ

   1.รายงานฐานะการเงิน   ส.ค. 52           จำนวน  1 ฉบับ  หลักฐาน

   2.แยกประเภททั่วไป      ส.ค. 52           จำนวน  1 ฉบับ  หลักฐาน

   3.ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย   ส.ค. 52           จำนวน  1 ฉบับ  หลักฐาน

   4.ใบสำคัญทดรองจ่าย    ส.ค. 52           จำนวน  1 ฉบับ  หลักฐาน

   5.ใบแจ้งยอดเงินฝากกระแส  ส.ค. 52      จำนวน  1 ฉบับ  หลักฐาน

   6.รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ส.ค. 52     จำนวน  1 ฉบับ  หลักฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัญชีสหเวชฯความเห็น (1)

สวัสดีครับ คุณ สำเริง คงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชนื ถ้าจะกรุณาเขียนให้คนอ่านที่ไม่มีประสบการณ์ทางพอเข้าใจ จะได้มีข้อมูลมาแลกเปลี่ยน ถามต่อครับ

ด้วยความขอบคุณครับ