ชุมชนคนชุดเขียวได้สนองนโยบายของสถาบันในเร่องการประหยัดพลังงาน  และได้ร่วมตกลงหาแนวทางการประหยัดพลังงานโดยได้ลดจำนวนหลอดไฟฟ้าที่เคยใช้ทั้งหมด จากจำนวน 424 หลอด เหลือ 280 หลอด  การใช้แอร์ในห้องผ่าตัด  ก็ได้เปิดตามเวลาที่สถาบันกำหนด  ชุมชนคนชุดเขียวจึงได้พร้อมใจกันปฏิบัติตามนโยบายของสถาบัน