การพัฒนาทักษะความคิด

การพัฒนาทักษะความคิด
เมื่อวันที่ 10 - 11 พ.ค. 49 ที่ผ่านมา  ทางโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ได้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง "การพัฒนาทักษะความคิด"  จากเพื่อนครูที่ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการพัฒนาทักษะความคิด   จากท่านวิทยากร   ดร.ชาติ  แจ่มนุช  และ อ. ปราณี  บุญไทย ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครฯ เขต 1  มาแบ่งปันและร่วมทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอน   โดยครูได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง จากคณะครูทีมวิทยากรที่มาแบ่งปัน  ได้แก่  ดร. สมลักษณ์    ครูนันทา  ครูสมจิตต์   ครูอัจฉรียา   ครูจันทนี    ครูศศิวิมล  และครูณรงค์   ทำให้ครูทั้งโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการคิดให้เกิดกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น    ซึ่งกิจกรรมสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางโรงเรียนได้จัดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งานวิจัย  หรือผลงานอื่นๆ     ทำให้บุคลากรขององค์กรได้มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างฉันท์พี่น้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ความเห็น (0)