มนุษย์สัมพันธ์

การสร้างมนุษย์มัมพันธ์

การสร้างมนุษย์สัมพันธ์

   มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการจูงใจคนอย่างมีประสิทธิภาพที่ว่าด้วยศาสตร์และศิลปในการสร้างความพอใจ รักใคร่ เคารพ นับถือ โดยแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ

   ขอบข่ายของมนุษย์สัมพันธ์

   มนุษย์สัมพันธ์มีขอบข่ายที่กว้างขวางดังนี้

-ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความสามารถในการรับรู้

-ศึกษาเกี่ยวกับการจูงใจตนเองและผู้อื่น

-ศึกษาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร

   ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์

-มนุษย์สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลมากกว่าเครื่องจักรกล

-มนุษย์สัมพันธ์ส่วนช่วยจูงใจบุคคลเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น

-มนุษย์สัมพันธ์เป็นพื้นฐานของการทำงานร่วมกัน

   ปรัชญาของมนุษญ์สัมพันธ์

-มนุษย์ทุกคนมีค่าเท่าเทียมกัน

-มนุษย์มีความไม่ต้องการไม่มีที่สิ้นสุด มีความต้องการทั้งด้านวัตถุและจิตใจ

-การไม่เอาเบียบกันและกันของมนุษย์ ทำให้สังคมสงบสุข

  ความเป็นมา แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์

  ความเป็นมา

       เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงความเป็นมาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ที้งนี้เพราะความเป็นมาจะช่วยชี้ให้เห็นการพัฒนาในวิชานี้ เพราะเป็นตัวกำหนดหลักการเสนอแนะ เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้แนวทางในการบริหารงานได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการบริหารงานมีความสำคัญ สลับซับซ้อน ละเอียวอ่อน เพราะต้องพบกับพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์

  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์สัมพันธ์

1 ทฤษฎีการจูงใจ การจูงใจ คือ เงื่อนไขหรือสภาวะการในอินทรีย์ ที่กระตุ้นให้อินทรีย์เกิดพฤติกรรมหรือทำให้พฤติกรรมเกิดขึ้นอย่างมีเป้าหมาย

  ความสำคัญของการจูงใจ

-จะทำให้บุคคลปฎิบัติงานได้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้

-จะทำให้บุคคลยอมรับแนวคิดใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงในสังคม

2 ทฤฎีความต้องการของมนุษย์

-ความต้องการทางด้านร่างกายเป็นความต้องการทางด้วนพื้นฐาน

-ความต้องการความปลอดภัยมั่นคง

-ความต้องการทางด้านสังคม คือความต้องการทางด้านความรัก

-ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและได้รับการยอมรับนับถือ

-ความต้องการที่จะได้รับความสำเร็จตามความนึกคิด

3 ทฤษฎีสององค์ประกอบของเฮิร์ซเบิร์ก เป็นแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของบุคคลทั่วไป ค้นคว้าชีวิตการทำงานในหลายๆ อาชีพ และพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนเกิดความพึงพอใจในการทำงานประกอบด้วย องค์ประกอบ 2 ประการดังนี้

  1.องค์ประกอบภายนอก

-ค่าจ้างหรือเงินเดือน

-เงื่อนไขในการทำงาน

-ความมั่นคงในการทำงาน

-สถานภาพทางสังคม

  2.องค์ประกอบภายใน

-การได้รับการยอมรับ

-ความก้าวหน้า

-ความรับผิดชอบ

-ตัวงานเอง หรือลักษณะของงาน 

   ยุทธวิธีเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์

   การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ การสื่อสารมีความสำคัญ 5 ประการคือ มีความสำคัญต่อความเป็นสังคม ต่อชีวิตประจำวัน ต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ ต่อการปกครอง และต่อการเมืองระหว่างประเทศ

   ปัญหาและอุปสรรคในการติดต่อสือสาร

1. เกิดจากกระบวนการสือสาร

2. เกิดจากกระบวนการเลือกทางจิตวิทยา

3. เกิดจากการไม่เปลี่ยนแปลงความคิด

4. เกิดจากการมองข้ามความแตกต่าง

5. เกิดจากการคิดแบบทวินิยม

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาตนเอง#การทำความเข้าใจ#การฝึกฝนทักษะ#การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง#พฤติกรรมมนูษย์กับการพัฒนาตน

หมายเลขบันทึก: 294344, เขียน: 04 Sep 2009 @ 16:41 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 16:51 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับที่สรุปมาให้อ่านเพื่อทบทวนความทรงจำทางวิธีคิดของนักคิดทั้งหลาย

สิริรักษ์
IP: xxx.49.74.21
เขียนเมื่อ 

ศึกษาค้นคว้าหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง