หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ(ศตจ.) ร่วมกับมูลนิธิ ดร.ครูชบ ปราณี ยอดแก้วและเครือข่ายจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน 5 พื้นที่

ประกอบด้วย

1.       เครือข่ายสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ทำสวัสดิการภาคประชาชน จังหวัดสงขลา

2.       เครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชน จังหวัดลำปาง (สวัสดิการวันละ 1 บาท)

3.       เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครวงจรชีวิตตำบลเขาสมิง จังหวัดตราด (กองทุนเมตตาธรรม ทำบุญวันละ 1 บาท)

4.       เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ จังหวัดนครศรีธรรมราช

5.       เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลในคลองบางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ

จะจัดมหกรรมจัดการความรู้เรื่อง “สถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน” ในวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2549 ตามกำหนดการที่แนบโดยมีวัถตุประสงค์เพื่อ

1.       แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจัดการความรู้ของแต่ละพื้นที่

2.       สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อขยายแนวคิดและการดำเนินงานสถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ได้ที่

หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 075-673529,01-4772123,09-289-7804,06-2821617

โทรสาร  075-673-525

E-Mail :  [email protected]

Blog :  gotoknow.org/kmm-p

Website :km4fc.wu.ac.th

ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท เพื่อสมทบเป็นค่าวิทยากร ห้องประชุม เอกสาร อาหาร และการเดินทาง

ตามกำหนดการ (ไม่รวมค่าที่พัก) รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น
สมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 โดย ชำระค่าลงทะเบียนครบถ้วน ลดเหลือ 1,500 บาท

หมดเขตรับสมัคร 15 มิถุนายน 2549

ไฟล์หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
ไฟล์กำหนดการ

ไฟล์แบบตอบรับ