เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งที่ได้เข้าร่วมจัดการความรู้ในประเด็นศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพเบาหวาน ณ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพฯ ร่วมกับตัวแทน CUP ต่างๆจาก 12 จังหวัด จากทั่วทุกภาค ในที่นี้ทางเราชาวโพนนาแก้วได้สรุปความรู้ที่ได้จากเวทีในวันนั้น 2 เรื่องคือ Mind map เรื่อง " ศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพเบาหวาน" และ Passion plan ของการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพเบาหวาน  ถ้าสนใจสามารถดูรายละเอียดได้จาก Mind map ที่      http://www.gotoknow.org/file/kunnong/DM in PCU.mmap       และ Passion plan ของการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพเบาหวาน สามารถดูรายละเอียดได้จาก http://www.gotoknow.org/file/kunnong/Passion plan.xls