AAR การจัดการความรู้ศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพเบาหวาน

kunnong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
mind map
เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งที่ได้เข้าร่วมจัดการความรู้ในประเด็นศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพเบาหวาน ณ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพฯ ร่วมกับตัวแทน CUP ต่างๆจาก 12 จังหวัด จากทั่วทุกภาค ในที่นี้ทางเราชาวโพนนาแก้วได้สรุปความรู้ที่ได้จากเวทีในวันนั้น 2 เรื่องคือ Mind map เรื่อง " ศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพเบาหวาน" และ Passion plan ของการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพเบาหวาน  ถ้าสนใจสามารถดูรายละเอียดได้จาก Mind map ที่      http://www.gotoknow.org/file/kunnong/DM in PCU.mmap       และ Passion plan ของการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพเบาหวาน สามารถดูรายละเอียดได้จาก http://www.gotoknow.org/file/kunnong/Passion plan.xls

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพความเห็น (3)

วรชา
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

หลักสูตรแบบการพัฒนา อสม.ที่เขียนไว้ใน  http://www.gotoknow.org/file/kunnong/DM in PCU.mmap อย่างไรคะ

Phanudh
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาของหลักสูตรเพื่อพัฒนา อสม.

  1. การสร้างเจตคติที่ดีต่อเบาหวาน
  2. การกำหนดบทบาทหน้าที่การดำเนินงานควบคุมป้องกันเบาหวานของ อสม.
  3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเบาหวาน
  4. วิธีปฏิบัติในการคัดกรองเบาหวาน
  5. ฝึกปฏิบัติการคัดกรองเบาหวานด้วยแบบฟอร์มการคัดกรอง
  6. ฝึกปฏิบัติการคัดกรองเบาหวานด้วยการตรวจ DTX
  7. การจัดทำแผนปฏิบัติงานของ อสม.
  8. การมอบหมายกลุ่มเป้าหมายให้ไปดำเนินงาน
Phanudh
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
 AAR ตลาดนัด KM จังหวัดสกลนคร 17-18 พค.49 มีเรื่องเล่ามากมาย เช่น นวตกรรมเครื่องตรวจเท้าเบาหวานราคาประหยัด  กลยุทธการพัฒนาชมรมเบาหวานในหมู่บ้านให้เข้มแข็ง และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย