นวัตกรรมเด่นจาก Web

นวัตกรรม

นวัตกรรม

       นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  ขอเชื่อมโยงยกตัวอย่างเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้เข้าใจคำว่า นวัตกรรม มากยิ่งขึ้น   การทำวิจัยในชั้นเรียนครูจะต้องเริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่าจะมีวิธีการใดบ้างที่จะทำให้นักเรียนในห้องเรียนของตนเรียนรู้ได้ดีขึ้น มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นหรือปัญหาการเรียนรู้ต่างๆ ของผู้เรียนหมดไป ซึ่งแนวคิดวิธีสอนต่างๆ เหล่านี้เรียกว่า  นวัตกรรม     แนวโน้มในอนาคตนักการศึกษาจำนวนมากเริ่มหันมาสนใจวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษามากขึ้น สาเหตุเนื่องจากผู้วิจัยต้องการนำนวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาทางการศึกษา   ต้องการพิสูจน์ผลของสิ่งใหม่ๆ ทั้งแนวคิดและความรู้นั้นอันเป็นการท้าทายการพิสูจน์ของผู้วิจัย  หากมีความคิดเห็นใด ใดเพิ่มเติมได้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ความเห็น (1)

เยาวลักขณ์
IP: xxx.28.120.11
เขียนเมื่อ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้จัดทำโครงการหนึ่งผู้เรียนหนึ่งผลงานคุณภาพ ในปี 2549 เป้าหมายผลงานนักเรียน 80% ของทุกโรงเรียนในสังกัดสพท.ลบ1 สำหรับรายละเอียดแนวทางในการปฎิบัติของโรงเรียนกำลังปรับปรุงคาดว่าจะส่งให้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการส่งผลงานนักเรียนครั้งเริ่มดำเนินการและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้