ความเห็น 32227

นวัตกรรมเด่นจาก Web

เยาวลักขณ์
IP: xxx.28.120.11
เขียนเมื่อ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้จัดทำโครงการหนึ่งผู้เรียนหนึ่งผลงานคุณภาพ ในปี 2549 เป้าหมายผลงานนักเรียน 80% ของทุกโรงเรียนในสังกัดสพท.ลบ1 สำหรับรายละเอียดแนวทางในการปฎิบัติของโรงเรียนกำลังปรับปรุงคาดว่าจะส่งให้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการส่งผลงานนักเรียนครั้งเริ่มดำเนินการและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้