วันนี้ทางโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมได้ให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องฟัน ซึ่งได้นำกิจกรรมเรืองฟันไปสอนบูรณาการกับวิชาภาษาไทย วิชาศิลปะ โดยจัดให้มีการประกวดการเขียนเรียงคววามเกี่ยวกับฟันและวาดภาพประกวดกิจกรรมเกี่ยวกับฟัน ผลรางวัลมีดังนี้

การวาดภาพเกี่ยวกับฟัน

ด.ญ.ฐิติกร เผือกพูล ชั้น ป.6

รางวัลชนะเลิศ

 

ด.ช.ชวลิต ทูลทรัพย์ ชั้น ป.6

รองชนะเลิศอันดับ1

 

ด.ญ.พลอยไพริน ทิระเนตร ชั้น ป.5

รองชนะเลิศอันดับ2

 

ด.ญ.ณัฐนรินทร์ เลี่ยมแจง ชั้น ป.5

รองชนะเลิศอัน2

การประกวดเรียงความเรื่องฟัน

ด.ญ.จินตนา สุขแสน ชั้น ป.6

ชนะเลิศ

 

ด.ญ.มัทนา อินทร์ทองหล้า ชั้น ป.6

รองชนะเลิศอันดับ1

 

ด.ญ.พิมพ์นภา อุปปัจชชา ชั้น ป.6

รองชนะเลิศอันดับ2