ความหมายของ การพัฒนาอาชีพ

 

            โดยทั่วไป  อาชีพ  (Career)  หมายถึง  สิ่งที่บุคลากรทำเพื่อการดำรงชีวิต  โดยใช้ความรู้  ทักษะ  และความสามารถของตนที่ได้รับจากการศึกษาและฝึกอบรม เช่น อาชีพแพทย์  พยาบาล  นักวิทยาศาสตร์  ช่างไฟฟ้า  ช่างไม้  เป็นต้น  แต่ในที่นี้จะให้ความหมายของคำว่าอาชีพ คือ ลำดับของตำแหน่งซึ่งบุคคลดำรงอยู่ภายในช่วงชีวิตของเขา  (De Cenzo & Robbins, 1994)  ดังนั้น  บุคลากรทุกคนที่ทำงานโดยได้รับหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน  จะถือว่าเป็นบุคคลที่มีอาชีพทั้งสิ้น

            การพัฒนาอาชีพ (Career development)  จึงหมายถึง  กระบวนการซึ่งองค์การจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุคลากรในการจัดการกับอาชีพของตนเอง  (De Cenzo & Robbins, 1994)  ซึ่งอาจจะได้แก่การประเมินศักยภาพของบุคคล  กำหนดเส้นทางอาชีพที่เหมาะสม  วางแผน และฝึกอบรม  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีกรพัฒนาและความก้าวหน้าในงาน

 

ประโยชน์ของการพัฒนาอาชีพ

            การพัฒนาอาชีพของบุคลากร  มีความสำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การหลายประการ ดังต่อไปนี้คือ

-          ช่วยรับประกันว่าบุคลากรที่มีความสามารถจะอยู่กับองค์การต่อไป บุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ ย่อมเป็นที่ต้องการขององค์การทุกแห่งและบุคคลเหล่านี้สามารถที่จะหางานใหม่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย  หากพวกเขารู้สึกว่าองค์การไม่ได้ให้ความสำคัญแก่พวกเขา  และไม่ได้รับนโยบายหรือมาตรการใด ๆ ที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพแก่พวกเขาแล้ว  โอกาสที่พวกเขาจะลาออกจากงานก็มีสูงยิ่งขึ้น  ดังนั้น  โครงการด้านการพัฒนาอาชีพจะเป็นสิ่งเหนี่ยวรั้งมิให้บุคลากรที่มีความสามารถเหล่านี้ออกจากองค์การไป

-          ช่วยให้องค์การสามารถดึงบุคลากรที่มีความสามารถสูงเข้ามาทำงานได้มากขึ้น  บุคคลที่มีความสามารถสูงมักจะพิจารณาเลือกทำงานกับองค์การ  ซึ่งให้ความสำคัญต่ออนาคตและความก้าวหน้าของบุคลากร ดังนั้น หากองค์การใดที่มีโครงการด้านการพัฒนาอาชีพ  ก็ย่อมจะมีความได้เปรียบในการดึงดูดบุคลากรเหล่านั้นให้เข้ามาทำงานกับตนเอ

-          ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ  องค์การที่ให้ความสำคัญและความสนใจแก่อนาคตและความก้าวหน้าของบุคลากร  ย่อมจะทำให้ทั้งบุคลากรภายในองค์การและบุคลากรภายนอกองค์การนั้นด้วยความรู้สึกที่ดี   ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้องค์การเป็นอย่างดี

-          ช่วยให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและลดความล้าสมัย  การทำงานในตำแหน่งหนึ่ง ๆ อันอาจจะทำให้บุคลากรล้าหลังต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังนั้น  การพัฒนาอาชีพจะช่วยให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  ทั้งนี้เพราะบุคลากรเหล่านั้นจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้และความสามารถต่าง ๆที่จำเป็นก่อนที่จะสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งอื่น ๆ