- AAR คือเครื่องมือทบทวนการปฏิบัติงานและเรียนรู้ร่วมกันที่ดีที่สุด
- (ไม่) มีการเก็บข้อมูล/สารสนเทศในภาพรวม   สำหรับนำไปทบทวนในระดับความหมายที่สูงขึ้นไป
- เมื่อทบทวนในระดับสูงแล้ว   (ไม่) ท้าทายระดับปฏิบัติงานโดย "โยนลูกบอล" (ภาษาโตโยต้า) ถามว่าเป้าหมายใหม่ที่โยนมาถาม   พอจะรับคำท้าได้ไหม
- ระดับสูงต้องทบทวนสถานการณ์ภายนอกและตรวจสอบความสามารถในการแข่งขันขององค์กร   ทบทวนอนาคตขององค์กรเมื่อเทียบกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต - ทบทวนแบบ foresight

องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (1)   องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (2)  

องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (3)   องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (4)

องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (5)

วิจารณ์  พานิช
 6 เม.ย.49