ประโยชน์จากท่าสักไดอารี่ วิจัยชุมชน : มุมมองใส ๆ ของนักศึกษา


ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานร่วมกันครั้งนี้

1.  แลกเปลี่ยนความรู้กับชาวบ้านเรื่องการทำนา
2.  ชาวบ้านทราบปัญหาของตนเองและชุมชน
3.  สามารถนำมาเปรียบเทียบกับที่บ้านของเราและ   ชุมชนได้
4.  สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนไปใช้เป็นแบบอย่างในชีวิตประจำวันได้
5. ประสบการณ์ในการใช้เวลา ต้องปรับปรุงตัวเองไปก่อนเวลา
6. เป็นแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินชีวิตของผม/ได้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดและรู้จักเก็บออม
7. รู้จักนำพื้นที่ที่บ้านที่ว่างเปล่ามาทำประโยชน์โดยการปลูกพืชผักไว้กินเอง
8. นำไปใช้เป็นแนวความคิดของตนเองและครอบครัวได้
9. นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
10. นำไปเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนของเราได้
11. มีความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพได้
12. ได้มีส่วนร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนอื่นด้วย
13. ได้รับความภาคภูมิใจ
14. ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับชาวบ้าน เช่นการทำนา
15.  ผลของการวิจัยสามารถนำมาปรับใช้ในหมู่บ้านของตนเองให้เจริญได้
16.  ทำให้รู้ว่าการทำงานต้องทำร่วมกันและต่อเนื่องงานจึงประสบผลสำเร็จ
17. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
18. ได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น
19. เป็นคนที่กล้าแสดงออกมากขึ้นและมีเหตุผล
20. ได้รู้จักตัวเอง
21. ได้รู้จักการวางตัว การพูดคุย กับชาวบ้านที่เหมาะสม
22. ได้รู้ถึงการติดต่อสื่อสารกันที่ง่ายและรวดเร็วรู้จักการแก้ไขสถานการณ์ได้ถูกต้อง
23.  ได้ฝึกความอดทนต่อการทำงาน
24.  ได้สร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั่วไป
25.  รู้จักการใช้ถ้อยคำในการพูดจากับบุคคลอื่น
26. เสริมสร้างมารยาทให้กับตนเอง
27. การบริหารเวลา
28. ความยืดหยุ่นในการทำงาน
29. การทำงานร่วมกัน
30. ได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างเช่น  ได้ทราบว่า  เกวียนบ้าน มี 150 ถัง
31. นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัย
32. ทราบเทคนิคการการบริหารจัดการโครงการวิจัย
33. ทำให้รู้ว่าการทำวิจัยเขาทำกันอย่างไร
34. การร่วมรับผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
35. ทราบถึงขั้นตอน หรือกระบวนการในการทำวิจัย
36. ในการนำเสนอข้อมูล เนื้อหาที่นำเสนอใน   แต่ละหัวข้อต้องมีความสอดคล้องกัน
37. ได้ความรู้จากการไปออกพื้นที่จริง
38. ทำให้รู้ว่าการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมเราทุกคนต้องออเสริมสร้างชุมชนให้พัฒนาต่อเนื่อง
39. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
40. ได้พบและพูดคุยกับบุคคลมากหน้าหลายตาได้รู้ถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
41. รู้จักการใช้วิจารณญาณในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดี
42. มีความเห็นอกเห็นใจกับเพื่อนร่วมงาน
43. ทำให้เข้าถึงปัญหาของชาวบ้านที่แท้จริง
44. ได้รู้ถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
45. ได้รู้วิธีในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน
46. ได้รู้ว่าชาวบ้านมีความเป็นอยู่อย่างไร
47. มีความอดทน กระตือรือร้นมากกว่าเดิม
48. ได้เรียนรู้ว่าอะไรที่ยาก มันจะได้มายาก แต่มันจะมีค่าและทำให้เราภูมิใจ
49. ได้เรียนรู้นิสัยใจคอของเพื่อนร่วมงานมากขึ้นกว่าเดิม
50. ได้รู้ว่าสามัคคีคือพลัง ความสามัคคีทำให้เราประสบความสำเร็จ
51. ได้รับความสนุกสนาน
52.  ได้รับความอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเที่ยงในวันที่ 8 ที่ผ่านมา
53.  ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน
54.  ทำให้รู้จักการทำงานแข่งกับเวลา
55.  ความร่วมมือการทำงานจะได้รับผลตอบกลับที่ดี และยังทำให้มีแรงใจที่จะทำงานต่อไปได้
56.  ได้รับความเป็นกันเองจากชาวบ้าน
57.  ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติการทำวิจัยจริง
58.  ทราบถึงการทำข้าวนาปัง  ว่าทำกันปีละกี่ครั้ง
59.  ได้ทราบถึงการทำงานในกลุ่มใหญ่  ว่ามีปัญหาอย่างไรบ้าง
60.  ได้แนวทางในการทอดเทปว่ามีการปฏิบัติกันอย่างไร
61.  ทำให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอมมากขึ้นทำให้เป็นคนช่างสังเกตมากขึ้น
62.  ได้รู้ถึงการทำงานเป็นทีมมากขึ้น
63.  ได้รู้ถึงความเป็นมาของงานวิจัย
64.  เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและในหมู่คณะ
65.  รู้จักการเสียสละเวลา
66.  ได้ความรู้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
67.  ได้มิตรภาพที่แสนดีจากชุมชน
68.  ได้ความรักความอบอุ่นจากแกนนำชุมชน
69.  ได้รู้จักเพื่อนๆ เพิ่มมากขึ้นสนิทสนมกัน      กว่าเดิม
70.  ได้รู้จักกับเพื่อนๆ ในห้องมากขึ้น
71.  รู้จักการวางแผนทำงานก่อนลงมือปฏิบัติ
72.  ทำให้ตนเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการทำงาน
73.  ทำให้กล้าคิดและเสนอแนวคิดร่วมในการทำงานได้
74.  งานที่ทำออกมาเกินความคาดหวังเพราะนักศึกษาแต่ละคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
75.  ได้ทราบถึงปัญหาที่ทำให้ชุมชนมีหนี้สิน
76.  ได้ทราบถึงปัญหาที่ทำให้เศรษฐกิจชุมชนไม่ดี
77.  ทราบแนวทางการแก้ปัญหาที่ชาวบ้านร่วมกันแก้ไข
78.  ทราบแนวทางในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ
79.  ได้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานวิจัย ได้รู้จักความหมาย วัตถุประสงค์และขั้นตอนต่างๆ  ในการทำวิจัยเรื่องนี้
80.  ทำให้เราเป็นคนละเอียดและรอบคอบมากขึ้นได้รู้จักคำว่า  เศรษฐกิจ หมายความว่าอย่างไรมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด
81.  ได้รู้ว่าชาวบ้านมีอุปสรรคอะไรบ้างในการดำเนินชีวิต
82.  ได้รู้ว่าชาวบ้านมีรายได้และหนี้สินมากน้อยเพียงใด
83.  ได้ประสบการณ์ที่เราได้ไปสำรวจพื้นที่ด้วยตนเอง
84.  ได้รับความรู้ตรงจุดที่เราไม่รู้และสามารถเรียนรู้การดำเนินชีวิตด้วยตนเองได้
85.  ได้รอยยิ้มจากชาวบ้านที่เราได้นำเสนอข้อมูลไปแล้วนั้น ทำให้ชาวบ้านเกิดความสนใจได้มิตรภาพที่ดีกลับมา ชาวบ้านมีน้ำใจมาก และไม่สามารถหาซื้อได้ที่ไหน
86.  รู้จักและฝึกการปฏิบัติงานร่วมกัน
87.  เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ความรู้ใหม่ๆ  ที่ไม่เคยรู้มาก่อนหรือรู้แต่รู้แบบไม่ถ่องแท้
88.  ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและรายงานการวิจัยไปสู่หน่วยงานต่างๆ
89.  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยและชุมชน
90.  มีระเบียบในตนเอง
91.  ได้ทราบปัญหาที่เกิดจากการทำวิจัย
92.  ได้รับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
93.  ได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าของชาวบ้าน ซึ่งแตกต่างจากบ้านของเรา
94.  ได้เห็นถึงความร่วมมือของชาวบ้าน
95.  ได้รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง
96.  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์   นักศึกษา กับชาวบ้าน
97.  ได้รับรู้ทัศนคติของชาวบ้านที่มีต่อนักศึกษา
98.  ได้เข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างแท้จริง
99.  ได้เรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ  ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากในห้องเรียน
100. ได้เรียนรู้การถอดเทป  โดยตั้งใช้ประสาทหูเป็นอย่างมาก
101. ได้เรียนรู้การมีน้ำใจในการทำงานที่มีต่อกัน
102. การทำอะไรโดยไม่มีผลตอบแทน  คือการเสียสละ
103. การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ
104. ได้รับมิตรภาพใหม่  ๆ  ทุกวัย ทุกอาชีพ
105. การเข้าพบปะชาวบ้านนั้น  เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากในทุกเรื่อง
106. ได้รับสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติที่สดชื่นมาก
107. ได้เห็นถึงการเป็นผู้นำของเพื่อน  ๆ
108. การเตรียมข้อมูลครบถ้วน  ละเอียดทำให้การสรุปผลวิจัยสำเร็จไปโดยดี
109. สมารถสรุป  และนำเสนอผลการทำวิจัย  บนแผ่นงานได้
110. ได้เห็นความผูกพันธ์ในครอบครัว
111. รู้จักพื้นที่ชุมชนในจังหวัดมากขึ้น
112. นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้มากขึ้น
113. ได้ทราบถึงว่าชาวตำบลท่าสัก นิยมปลูกข้าวชนิดไหน ผลผลิตที่ได้มีเท่าไรในการปลูกข้าว
114. ทราบว่าวิธีการปลูกข้าวแข็งกับข้าวหอมมะลิ การให้ผลผลิตข้าวชนิดไหนให้ได้มากกว่ากัน
115. ได้ทราบว่าข้าวสาร 1 ลิตร ต่อคนจำนวน 3 คน แต่ละครั้งที่รับประทาน
116. ได้ความรู้ในเรื่องของการนำปุ๋ยชีวภาพมาใช้ในนาข้าวและปุ๋ยชีวภาพนั้นจะต้องได้รับรองมาตรฐานมาแล้วจึงจะเป็นปุ๋ยที่ถูกต้องและนำมาใช้ได้ไม่ใช่ปุ๋ยปลอม
117. ได้รับการตอบรับที่ดีชาวบ้านท่าสักมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ถึงแม้ว่าบางบ้านจะตกใจเมื่อเห็นนักศึกษาเดินเข้าบ้านเป็นกลุ่มใหญ่ก็ตาม
118. รู้จักการวางตนในการสัมภาษณ์ผู้ที่ถูกสำรวจ
119. ได้รู้ถึงระบบการทำงานของแต่ละคน
120. มีความสุขกับงานที่ได้ทำร่วมกับเพื่อน
121. มีความรู้ในการใช้ชีวิตของชุมชนมากขึ้น
122. ได้แลกเปลี่ยนความคิดและข้อดีในการปรับปรุงให้ชุมชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น
123. ได้ความรู้ในด้านเศรษฐกิจในจังหวัดเพิ่มขึ้น
124. การได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับการทำวิจัย
125. มีความภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการทำวิจัยในครั้งนี้
126. ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานเศรษฐกิจของชุมชน
127. ได้รับรู้ข้อมูลที่มีความเป็นจริงนำมาสรุปเรื่องต่างๆ   ของชุมชน
128. ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตพื้นที่หมู่บ้านท่าสัก ว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร จะได้นำมาเปรียบเทียบกับหมู่บ้านของเรา ว่ามีความแตกต่างๆกันตรงไหนถ้าเกิดมีข้อบกพร่องตรงไหนเราสามารถจะให้คำแนะนำได้ และทราบถึงการดำรงชีวิตของชาวบ้าน การประกอบอาชีพและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านสิ่งที่ได้รับอีกหนึ่งอย่าง คือ ประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเป็นกลุ่มคณะเราต้องกระตือรือร้นตัวเองในงานที่ได้รับมอบหมายให้ทันเวลา และได้แนวคิดใหม่ๆระหว่างนักศึกษากับชุมชน
129. ในเวลาที่ต้องการถ่ายรูปเราไม่ควรใช้ Flash เมื่อชาวบ้านกำลังพูดคุยกันอยู่จะทำให้ชาวบ้านรู้สึกเกร็งและการพูดหยุดชะงัก
130. ในการนำเสนอชาร์จทุกครั้งต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่เราไปสำรวจมา
131. ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด
132. ได้รู้ถึงการติดต่อสื่อสารกันที่ง่ายและรวดเร็ว
133.  ความร่วมมือการทำงานจะได้รับผลตอบกลับที่ดี และยังทำให้มีแรงใจที่จะทำงานต่อได้ความเห็น (6)
ยอดเยี่ยมครับ ขอแสดงความนับถือ ผมนั่งอ่านเพลินดีจริงๆ ที่สามารถแจกแจงออกมาได้ถึง 131 ข้อ โดยเฉพาะ 30 ข้อสุดท้าย ถูกใจครับ ขออนุญาตนำไปปรับใช้ในงานของผมต่อนะครับ

เรียนคุณบอน

เชิญตามสบายเลยครับ ร่วมกันใช้ประโยชน์ครับ ร่วมกันต่อยอดความรู้ครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

          ยินดีต้อนรับเข้าร่วมชุมชน  ทำให้ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความรู้มากมายจากคุณปภักร  ในนามเจ้าของชุมชนขอสัญญาว่าจะพยายามจัดเวลามากพบในบล๊อกทุกวัน

สวัสดีครับคุณจรัสศรี

ขอบคุณมาก ๆ สำหรับไมตรีที่มีให้ครับ ยินดีมาก ๆ ครับ ผมก็สัญญาว่าจะมาแลกเปลี่ยนทุก ๆ วันครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

ตามมาเป็น กำลังใจให้อีกค จากคนสวยแต่อาจไม่สวยที่สุดในชุมชน แต่ก็สวยละนะ...55555 สงสัยจะหลงตัวเองมากไปหน่อย อิอิ..(ว๊า  !! พูดเล่นอีกแย้ววว คงไม่ว่ากันนะคะ) ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์นำเสนอบทความดี ๆ ต่อไปเรื่อย ๆ ค่ะ

จาก   (เซลล่ามูนสีชมพู)

  • ฉายาของน้องนิวก็คือ เซลล่ามูนสีชมพูนี่เอง
  • วันนี้ได้ย้อนกลับดูมิตรสหายครั้งเริ่มแรกที่เข้ามาสู่ G2K แห่งนี้ ประทับใจมาก ๆ เลยครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี