เปรียบเทียบ Concept Employment และ Employee Ability ว่าเหมือนกันและต่างกันอย่างไร


ซึ่ง Employee Ability ที่ต่ำกว่า Concept Employment ที่ต้องการ เราจำเป็นต้อง Training หรือ ฝึกทักษะในด้านที่ยังขาด ส่วนใครที่มีความสามารถหรือมีคุณสมบัติที่สูงกว่า Concept Employment ก็สามารถที่จะมีทางเลือกที่จะเลือกงานให้เหมาะสมและดีกับตัวเอง และมีโอกาสในการเลือกและหางานได้ง่าย

เรียน  ท่าน ศ.ดร. จีระ  หงส์ลดารมภ์  ที่เคารพ

 

            วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552 เป็นการเรียน Human Capital Management ครั้งที่ 7 ในครั้งนี้ท่าน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้เชิญ อ.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์ มาร่วมบรรยายในหัวข้อ Human Capital ประเด็นที่มีการ Sharing และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่กันและกันมากที่สุดคือ อาจารย์ได้นำ Hypotheses Ph.D. ของอาจารย์ซึ่งอยู่ในขั้นตอนอภิปรายผลมา Sharing ให้กับพวกเรา ถือว่าเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ดี และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีต่อกัน

                และท่านอาจารย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้ฝากการบ้านให้พวกเราไว้ 4 ข้อ ซึ่งบางประเด็นได้จากการที่ท่านได้เข้าไปร่วมเสวนาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศในหัวข้อ “บทบาทการเป็นสถานศึกษาหลักในระบบการศึกษาทหารอาชีพกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ” ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2552 ดังหัวข้อต่อไปนี้

 

1. ศึกษา HR Architecture ว่าประยุกต์ใช้จะปฏิรูปการศึกษาของตำรวจและทหารในเมืองไทยได้อย่างไร

                ช่วง 30 ปีที่ผ่านมาถ้าทุกคนยังคงจำได้ เมื่อเราเป็นเด็กและอยู่ในวัยเรียน ทุกคนคงเคยได้ยินคำพูดจากครูว่า “นักเรียนเมื่อเราโตขึ้นแล้วอยากเป็นอะไร” คำตอบอาชีพหลักที่เด็กในวัยนั้นอยากจะเป็นคือ ทหาร, ตำรวจ และครู เมื่อถามลงไปลึก ๆ แล้วว่าทำไมถึงอยากเป็นตำรวจ ทหาร คำตอบจากเด็ก ๆ ก็คือ เป็นตำรวจ ทหารแล้วทุกๆ คนจะเก่งกว่า เพราะมีอำนาจ เป็นทหารจะต้องไปรบ เป็นตำรวจจะต้องจับผู้ร้าย คนในต่างจังหวัดเห็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบทหาร ตำรวจ แล้วจะมีความเกรงกลัว เวลาผ่านไปหมู่บ้านไหนชาวบ้านจะหาอาหารที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้ให้ท่านเหล่านั้น

                เมื่อเด็กวัยเรียนได้จบชั้นมัธยมและเข้าศึกษาต่อในสถาบันและโรงเรียนต่าง ๆ ของตำรวจและทหาร พวกเขาเหล่านั้นก็จะถูกหล่อหลอมในแนวความคิดและอุดมการณ์ ในการที่จะต้องมีความจงรักภักดี และปฏิบัติตามระเบียบวินัย สำหรับตำรวจและทหารชั้นผู้น้อยที่เรียนในโรงเรียนนายสิบและโรงเรียนตำรวจ เมื่อจบออกมาปฏิบัติราชการ ค่าตอบแทนต่าง ๆ ก็น้อยไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้ เมื่อความเป็นอยู่ไม่ดีและเพียงพอประกอบกับมีอำนวจอยู่ในมือก็จะทำให้เขาเหล่านั้นเกิดการคอรัปชั่นและบางครั้งก็ไม่มีความยุติธรรม

              

                 จาก HR Architecture Frame  Work การที่จะปฏิรูปการศึกษาของตำรวจ ทหาร และขบวนการเรียนรู้ จะต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่การเรียนในชั้นประถมและมัธยม สำหรับผู้ที่ต้องการจะมุ่งเป้ามาสู่การเป็นทหารและตำรวจอาชีพ  และในสถาบันการศึกษาของตำรวจและทหารเช่นโรงเรียนเตรียมทหาร, โรงเรียนนายสิบ, โรงเรียนตำรวจ จะต้องสอดแทรกวิชาทางด้านการเรียนการสอนให้ตำรวจและทหารให้เข้าใจถึงเป้าในการเรียนให้มีมุมมองทางด้านอื่นๆ ให้มากขึ้น เช่น การแข่งขันด้านการค้า, ประชาธิปไตย, สิ่งแวดล้อมและผลกระทบอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช้มุ่งเน้นให้ทหาร ตำรวจมีวินัยเกี่ยวกับเรื่องการรบและจับผู้ร้ายเพียงอย่างเดียว  จะต้องมุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การปรับตัวตามกระแสโลกาภิวัตน์ และสู่เป้าหมาย Life Long Learning

2.  ปัญหาทุนมนุษย์ในฐานทัพอากาศคืออะไรศึกษาข้อมูลจากทฤษฏี 8K’S, 5K’S, 3 วงกลม 

 

 

วิเคราะห์จากทฤษฏี 3 วงกลม

ด้าน Context

            1.  ระบบโครงสร้างองค์กรของกองทัพอากาศไม่คล่องตัวจะต้องมีการจัดรูปแบบการบริหารให้ Flexible มากกว่านี้

                2. การนำเสนอ Data และ Knowledge ในระบบของทหารแล้วถือว่าเป็นความลับไม่มีการมา Sharing ระหว่างหน่วยงานด้วยกันหรือระหว่างกองทัพด้วยกัน

 ด้าน Competencies

            1. Functional Competency คือความรู้ที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม เช่นทหารช่างที่จบทางด้านวิศวกรรมจะต้องฝึกช่าง หรือผู้ที่จบทางด้านบริหารจะต้องมีการฝึกเรื่องบริหารหรือด้าน Admin ในสาขานั้น ๆ

                2. Organization Competency จะต้องเป็นเรื่องความรู้ที่มีประโยชน์ต่อองค์กร เช่น การ Re engineering, การปรับเปลี่ยนองค์กร รวมทั้งวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งระบบทหารจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ยากมาก)

                3.  ด้านอื่น เช่น ความคิดสร้างสรรค์ มุมมองและทัศนคติด้านนี้ทหารก็จะขาดมาก เพราะทหารฝึกให้คิดในการเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา

 ด้าน Motivation

            ระบบการสร้างขวัญและกำลังใจ, การสร้างความเป็นธรรม, การสร้างโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ในเรื่องนี้สำหรับทหารระดับล่างแล้วโอกาสในเรื่องพวกนี้มีน้อยมาก

 วิเคราะห์จากทฤษฏี 8K’S และ 5K’S

            1. Human Capital, Intellectual Capital, Creativity Capital Knowledge Capital ทุนทั้ง 4 ด้านนี้สำหรับกองทัพอากาศแล้วจะไม่สามารถสมบูรณ์หรือเพิ่มเติมให้เป็นเลิศได้ถ้ากองทัพไม่สร้าง Network แห่งการเรียนรู้โดยเชิญคนนอกเข้าไปสอนเข้าไปแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์หรือระหว่างกองทัพทั้ง 4 เหล่าทัพ ด้วยกัน เมื่อใดที่ไม่เปิดโอกาสศึกษาหรือรับองค์ความรู้จากภายนอก ก็จะทำให้ความรู้ที่ได้หรือมีอยู่ไม่หลากหลาย ก็จะยึดติดกับองค์ความรู้เดิม ๆ

                2. Social Capital, Cultural Capital ทุนทางด้านนี้กองทัพก็จะยึดกองทัพเป็นที่ตั้งมีวัฒนธรรมของระบบ Sotus วินัยและระเบียบแบบแผนของทหาร ยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ทหารจะต้องปรับเปลี่ยนไม่ใช่คิดเพียงจะรบและทำสงคราม ต้องคิดถึงสงครามเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

                

              จากกราฟเราจะเห็นว่าถ้าเส้นทางแกนนอนเป็นตำแหน่งงานที่เราต้องการจะจ้างเข้าไปทำงาน ส่วนเส้นทางแกนตั้งเป็นคุณสมบัติความรู้ที่ต้องการและประสบการณ์ของตำแหน่งงานที่เราต้องการ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการจ้างวิศวกรเข้าทำงานใน Job งานหนึ่งๆ กำหนดคุณสมบัติความรู้ ความสามารถเบื้องต้นว่า จบปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา มีบุคคลิกดีสูง 175 ชม. ขึ้นไป ใช้ Auto CAD ในการออกแบบได้, มีความรู้ด้าน PLC, ใช้ Program Simulation ได้ ความรู้ภาษาอังกฤษต้องผ่าน Toeic หรือขั้นต่ำ 500 คะแนน ขึ้นไป แต่ขบวนการสรรหาและจัดจ้างไม่สามารถสรรหาและจัดจ้างได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ขาดในหัวข้อความสามารถในการใช้ PLC และคะแนนภาษาอังกฤษได้เพียง 420 คะแนน

                ซึ่ง Employee Ability ที่ต่ำกว่า Concept Employment ที่ต้องการ เราจำเป็นต้อง Training หรือ ฝึกทักษะในด้านที่ยังขาด ส่วนใครที่มีความสามารถหรือมีคุณสมบัติที่สูงกว่า Concept Employment ก็สามารถที่จะมีทางเลือกที่จะเลือกงานให้เหมาะสมและดีกับตัวเอง และมีโอกาสในการเลือกและหางานได้ง่าย

ด้วยความเคารพอย่างสูง                 

ฉัตรแก้ว  ฮาตระวัง

Ph.D.รุ่น 3 SSRU Mobile: 081-661-1701

 

             3. Innovation Capital, Happiness Capital, Talented Capital ในกองทัพทหาร กองทัพยังปรับตัวช้ากับการเปลี่ยนแปลง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ก็จะไม่เกิดถ้าไม่คัดสรรบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารและเป็นผู้นำในทุกระดับชั้นขึ้นสู่ตำแหน่ง

                สรุป โรงเรียนเตรียมทหารถือว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของประเทศมานานและจะมีคนเก่งระดับหัวกะทิเข้าไปคัดสรรเพื่อแข่งขันเข้าไปเรียนรู้และศึกษาแต่ระบบการเรียนและการศึกษาฝึกให้ทหารมีระเบียบวินัยและ Cultural ที่จะต้องเคารพในรุ่นพี่และการขึ้นสู่ตำแหน่งก็เป็นไปตามความอาวุโส ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดติดมานาน การที่จะให้ทหารคิดนอกกรอบเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ จำเป็นต้องใช้เวลา

                ปัจจุบันยุคโลกาภิวัตน์ ไม่ใช่เป็นยุคแห่งการทำสงครามและไล่ล่าอาณานิคม  แต่เป็นยุคแห่งสงครามการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจำเป็นจะต้องสร้างและพัฒนาบุคคลให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งมาพัฒนาประเทศ ทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิด Life Long Learning

 

4. เปรียบเทียบ Concept Employment และ Employee Ability ว่าเหมือนกันและต่างกันอย่างไร

หมายเลขบันทึก: 286505เขียนเมื่อ 12 สิงหาคม 2009 15:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 พฤษภาคม 2012 23:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี