ท่าสักไดอารี่ การวิจัยชุมชน (4) : สร้างเครื่องมือ

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

                เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งได้ต้นแบบมาจากโครงการจัดทำข้อเสนอภาคประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งผมและคณะวิทยาการจัดการได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในการร่วมพัฒนาเครื่องมือ รวมถึงการวิเคราะห์และประมวลผล ดังนั้นผมจึงได้นำเครื่องมือที่มีการพัฒนาจากโครงการดังกล่าว มาปรับแก้ร่วมกันกับนักศึกษาในภายในชั้นเรียนห้อง 1013 เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทหรือลักษณะของบ้านท่าสัก ซึ่งสามารถแบ่งหัวข้อหลัก ๆ ของเครื่องมือออกได้เป็น 3 ส่วนคือ รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน ซึ่งจะนำไปสู่การรวบรวมและประมวลผลในภาพรวมของหมู่บ้านต่อไป

(เวทีร่วมสร้างเครื่องมือ : โครงการจัดทำแผนและข้อเสนอชีวิตภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดอุตรดิตถ์)
                เป้าหมายหลักของแบบสำรวจนี้ ทีมวิจัยตั้งใจไว้ให้เป็นแบบสนทนา เพื่อต้องการให้ครอบครัวและชุมชนได้ใช้ เพื่อสำรวจสถานการณ์ปัญหาด้านการทำมาหากินของตนเอง ว่ายังอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงหรือว่าอ่อนแอมีปัญหาอะไร,ตรงไหน,มากน้อยเพียงใดและจะมี”แนวทางและแผนการ”การให้มีสภาพที่ดีขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ก็เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนสามารถทำมาหากินได้อย่างราบรื่นและด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีแบบสนทนานี้จะมีประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อ “คนในครอบครัวและคนในชุมชน”ได้ใช้มันอย่างมีการพูดคุยปรึกษาหารือช่วยกันถามช่วยกันตอบช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจช่วยกันวางแผน

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

ฉันมิใช่ "ครูดี" แต่ฉันเป็นคนมีหัวใจที่ทำเพื่อ "ศิษย์"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาและวิจัยไทยความเห็น (0)