และแล้ว เวทีเสวนาลปรร.วิธีปฏิบัติของคุณเอื้อ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วง ใช้เวลาวันครึ่ง ก็ถึงเวลาที่ต้องอำลา เวทีเสวนาก็ปิดฉากลงด้วยกิจกรรม After action review ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้หลังทำกิจกรรม ที่กลายเป็นวัฒนธรรมของ สคส.และกัลยานมิตรไปเสียแล้ว  สำหรับ AAR ของตนเอง คือ

1.   ความคาดหวังที่มาเวทีเสวนาครั้งนี้
        เรียนรู้เทคนิควิธีการดำเนินงาน KM ในองค์กร

2.   สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง

  • ได้เรียนรู้วิธีการในการดำเนินงาน KM ในรูปแบบต่างๆ (โดยเฉพาะเทคนิค/กลยุทธ์เล็กๆ แต่มีผล (effect) มาก) จากคุณเอื้อที่มีความหลากหลายในบริบทต่างๆ
  • ได้เรียนรู้ถึงพลังของ face to face meeting by story telling and deep listening
  • ได้เรียนรู้การบริหาร CoP ในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
  • ได้เรียนรู้การจัดการประชุมที่มีความลงตัว ทั้งจำนวนผู้เข้าเสวนา สถานที่ ระยะเวลา ทีมงาน กิจกรรมสัมพันธ์ และ เวลาการเสวนา โดยเฉพาะประเด็นที่ กิจกรรมสัมพันธ์ มีความสอดคล้อง และสนับสนุนกิจกรรมเสวนา

3. สิ่งที่ได้น้อยกว่าที่คาดหวัง
        ไม่มี

4.จะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปทำอะไร

  • นำเทคนิคเล็กๆ รวมทั้ง เชื้อไฟ ที่ได้จากเวทีเสวนา ไปขยายหรือช่วยสนับสนุนงาน KM ทั้งใน ภาควิชา (อยากให้มี CoP เกิดมากขึ้น), ในคณะฯ รวมทั้งหน่วยงานอื่น ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย (เท่าที่กำลัง เวลา จะอำนวย)

5.จะนำการรวมกลุ่ม “คุณเอื้อ” ไปทำอะไรต่อ

  • คงไม่มีการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ   Gotoknow.org  น่าจะเป็นช่องทางหลักของการพบปะ 
  • ส่วน F2F ก็อยากให้มีอีก คงต้องพึ่ง สคส. เป็นผู้ประสาน แต่งบประมาณ หน่วยงานต้นสังกัด คงต้องมีส่วนร่วมด้วย

****** ****** ******* ******* ****** ******* ******* ****** *****

กราบขอบพระคุณ อ.วิจารณ์ ที่ให้โอกาสเข้าร่วมในเวทีเสวนาครั้งนี้ 
ขอบคุณ ทีมงาน สคส. ทุกคน และ
ขอบคุณ คุณเอื้อเจ้าของเรื่องเล่าที่มีคุณค่า ทุกๆ คน

****** ****** ******* ******* ****** ******* ******* ****** *****

อ่านย้อนหลัง ตอนที่ 3  5  6  7