GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

วิจัยหน้าเดียว

รายงานการวิจัยของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2

เรื่อง     ผลการใช้สื่อการสอนกล่องความรู้   เรื่องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเครื่องหมายรับรอง

         ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 2

 

ชื่อผู้วิจัย   นายศักดิ์ชัย  เจียวก๊ก  ตำแหน่งครู

ที่ปรึกษา   นายประมวล  เบ็ดเสร็จ  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2

........................................................................................................................................................................

ความสำคัญและที่มาของปัญหา

          จากการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 2    พบว่าเมื่อทดสอบก่อนเรียน   โดยใช้ข้อสอบ  10  ข้อ  ในเรื่อง การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเครื่องหมายรับรอง มีนักเรียนจำนวน  3  คน คือเลขที่  3, 7 ,21     ได้คะแนนไม่ถึง   ร้อยละ  70   นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.       เพื่อศึกษาผลของการใช้สื่อการสอน เรื่องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเครื่องหมายรับรอง  มีผล    พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 2

2.       เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 2 มีผลการเรียนรู้เรื่องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเครื่องหมายรับรอง  สูงกว่าร้อยละ  70

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรม

1.       สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดโดยใช้สื่อกล่องความรู้เรื่องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเครื่องหมายรับรอง

2.       ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบเดิม เรื่อง การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเครื่องหมายรับรอง

 

ผลการใช้นวัตกรรม

1.นักเรียนจำนวน 26  คน  ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  70

2.นักเรียนมีความรู้และเข้าใจในการเรียน เรื่อง การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ

 

ข้อค้นพบและเสนอแนะ

        การเรียนการสอนโดยใช้    สื่อการสอนกล่องความรู้   เรื่องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ  สามารถนำไปสอน  ช่วงชั้นที่ 2  ( ป.4-6 )    ได้   การเสริมแรงเป็นสิ่งหนึ่งที่นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนรู้และส่งผลให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): วิจัยชั้นเรียน
หมายเลขบันทึก: 284394
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 4
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (4)

วิจัยน่าสนในมากและเพลงก็เพราะมากนะคะ ไม่ทราบว่าชื่อเพลงอะไรคะ

วิจัยน่าสนใจ และเป็นประโยชน์มากครับ ขอบคุณ

เปิดงานวิจัยยังไม่ได้ ได้ฟังเพลงเพราะมากอยากได้มาก ชื่อเพลงอะไรคะ คนละรุ่นก็ฟังได้จริงไหมคะ

ขอขอบคุณมากมายครับ