ได้รู้หลักในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และรู้ทฤฏีต่าง ๆ ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงาน